Regulamin programu lojalnościowego
Klub Profesjonalnych Księgowych

 1. Informacje wstępne
  1. Klub Profesjonalnych Księgowych jest programem lojalnościowym (dalej ”Klub Profesjonalnych Księgowych”) prowadzonym przez Wiedza i Praktyka Warszawa spółkę z ograniczoną NIP: 526-19-92-256, Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Nr rejestrowy BDO: 000008579 (dalej „WiP”).
  2. Pogram Klub Profesjonalnych Księgowych jest powiązany ze stroną internetową www.PortalFK.pl i adresowany jedynie do osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „PortalFK”).
  3. Celem Klubu Profesjonalnych Księgowych jest promowanie i docenienie przez WiP aktywnego korzystania ze strony PortalFK, poprzez przyznawanie punktów lojalnościowych które można wymienić na nagrody przewidziane przez WiP.
  4. Klub Profesjonalnych Księgowych jest programem stworzonym na czas nieoznaczony.
 2. Uczestnictwo
  1. W Programie Klub Profesjonalnych Księgowych uczestniczą tylko pełnoletnie osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które::
   • - są użytkownikami PortaluFK na podstawie regulaminu PortaluFK (https://www.portalfk.pl/regulamin#), lub
    - są użytkownikami PortaluFK na podstawie Regulaminu korzystania z Portalu FK obowiązującego do umów zawartych przed dniem 25.12.2014 r. (https://www.portalfk.pl/regulamin-do-dnia-24.12.2014r) i zaakceptowały postanowienia niniejszego Regulaminu.
    (dalej „Uczestnik”).
  2. Pełny udział w Programie Klub Profesjonalnych Księgowych mają zapewnione osoby fizyczne które opłaciły jednorazowo abonament na minimum roczny dostęp do PortaluFK .
  3. Osoby które nie spełniają warunku o którym mowa w ust. 2.2. powyżej mogą korzystać z przyznanych w ramach programu benefitów jedynie w ograniczonym zakresie. W szczególności nie mogą korzystać z benefitów przewidzianych w ust. 4 regulaminu.
  4. Każdy zarejestrowany użytkownik PortaluFK spełniający warunki uczestnictwa wynikające z niniejszego regulaminu jest jednocześnie członkiem Klubu Profesjonalnych Księgowych. Rezygnacja z dostępu do PortaluFK jest równoznaczna z rezygnacją z uczestnictwa w Klubie Profesjonalnych Księgowych.
  5. Brak korzystania z benefitów Klubu Profesjonalnych Księgowych nie pociąga za sobą żadnych negatywnych skutków dla Uczestnika.
  6. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników niezbędnych do prawidłowej realizacji postanowień Regulaminu odbywa się na zasadach określonych szczegółowo w regulaminie PortaluFK (https://www.portalfk.pl/regulamin#), oraz pod adresem http://www.wip.pl/polityka-prywatnosci .
 3. Zbieranie „Monet” (punktów w Klubie Profesjonalnych Księgowych)
  1. Za określone działania na stronie www.portalfk.pl uczestnik otrzymuje określoną ust. 3.5. Regulaminu liczbę punktów premiowych w Klubie Profesjonalnych Księgowych - Monet w ramach miesięcznych limitów. Monety nie są środkiem płatniczym ani walutą lub walutą wirtualną w rozumieniu odrębnych przepisów.
  2. WiP punktuje Monetami działania określone w ust. 3.5. wykonane przez Uczestników od dnia 9 marca 2020 r. pod warunkiem skutecznego przystąpienia do Klubu Profesjonalnych Księgowych.
  3. Aktualną liczbę Monet posiadaną przez uczestnika można sprawdzić po zalogowaniu się na konto w PortaluFK w zakładce „Moja Strefa”.
  4. Zebrane Monety uprawniają Uczestnika do wymiany na nagrody po osiągnięciu odpowiedniej ich liczby określonej w dalszej części Regulaminu.
  5. Działania na stronie www.portalfk.pl punktowane Monetami przedstawia poniższe zestawienie:
   - Komentarz pod artykułem: 10 Monet
   - Ocena artykułu w serwisie: 10 Monet
   - Obejrzenie materiału video (minimum 50%): 10 Monet
   - Pierwsze logowanie w serwisie PortalFK: 10 Monet
   - Udostępnienie artykułu z PortalFK znajomym: 10 Monet
   - Limit miesięczny to: 50 Monet miesięcznie za wszystkie aktywności wymienionych w l.p.: 1.-6.
   - Zadanie PIERWSZEGO pytania do eksperta: 50 Monet
   - Działanie może wystąpić tylko raz dla jednego klienta serwisu PortalFK
   - Podanie numeru telefonu komórkowego ze zgodą na przetwarzanie danych do celów marketingowych: 50 Monet
   - Działanie może wystąpić tylko raz dla jednego klienta serwisu PortalFK
   - Opłacenie rocznego abonamentu dla PortalFK: 1500 Monet
   - Działanie może wystąpić przy każdorazowym opłaceniu abonamentu rocznego
  6. Monety zebrane w Klubie Profesjonalnych Księgowych są ważne i mogą być wymienione na nagrody w okresie rozliczeniowym w którym zostały przyznane oraz przez okres jednego miesiąca po upływie okresu rozliczeniowego i jednocześnie nie dłużej niż przez okres 13 miesięcy od dnia rozpoczęcia okresu rozliczeniowego.
  7. Okres rozliczeniowy rozpoczyna się z chwilą zakupu rocznego lub dłuższego dostępu do PortaluFK wynosi 12 miesięcy. Przykład: wszystkie monety pozyskane w okresie rozliczeniowym dostępu do PortaluFK są ważne w czasie obowiązywania okresu rozliczeniowego (12 miesięcy) + jeden miesiąc.
   W przypadku zakupu dwuletniego dostępu do PortaluFK, z upływem 12 miesięcy od dnia zakupu dostępu rozpoczyna się nowy okres rozliczeniowy Monet. Przykład: abonament na dwuletni dostęp do portalu został zakupiony w dniu 20 stycznia 2020 r. kolejny okres rozliczeniowy rozpoczyna się więc z dniem 21 stycznia 2021 r. Monety przyznane w pierwszym okresie rozliczeniowym tracą ważność z dniem 20 lutego 2021 r.
  8. W przypadku wykupienia dostępu do PortaluFK na okres krótszy niż rok, istnieje możliwość gromadzenia Monet. Okres rozliczeniowy dla Monet zebranych w tym przypadku rozpoczyna się z dniem opłacenia minimum rocznego abonamentu.
  9. Punktacja za aktywności określone w ust. 3.5. Regulaminu może się zmienić w trakcie funkcjonowania programu. Organizator powiadomi uczestników o zmianie z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej do uczestnika programu, oraz poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej PortalFK Zmiana Punktacji o której mowa w ust. 3.5. Regulaminu nie stanowi zmiany postanowień Regulaminu.
 4. Nagrody
  1. Uzyskane Monety uczestnik Klubu Profesjonalnych Księgowych może wymienić na nagrody rzeczowe w tym kody (ebony/bony) wartościowe do wykorzystania we wskazanych sklepach internetowych lub stacjonarnych (dalej: Nagrody).
  2. Liczba i rodzaj oferowanych Nagród jest ograniczona i może się zmienić w trakcie obowiązywania regulaminu.
  3. Aby odebrać Nagrodę, niezbędne jest spełnienie poniższych warunków łącznie:
   - posiadanie w chwili dokonywania wymiany Monet aktywnego konta PortaluFK;
   - opłacenie rocznego lub dłuższego abonamentu na dostęp do PortaluFK ;
   - posiadanie odpowiedniej liczby Monet (Monety których okres ważności nie upłynął) uprawniającej do odebrania wybranej Nagrody.
  4. Aktualnie dostępne Nagrody, ich liczba oraz potrzebne do ich uzyskania Monety dostępne są po zalogowaniu się na konto użytkownika PortaluFK w zakładce „Moja Strefa”.
  5. Członek Klubu Profesjonalnych Księgowych samodzielnie decyduje o wyborze Nagrody w ramach przypisanej mu liczby Monet.
  6. WiP nie przewiduje możliwości wymiany Monet na abonament na dostęp do PortaluFK, wymiany Monet na gotówkę, inną formę płatności lub środek płatniczy.
  7. W przypadku wyboru kodu (ebonu/bonu) rabatowego jego realizacja jest możliwa w trybie i na warunkach określonych przez podmiot przyznający rabat. Przed wyborem Nagrody w postaci kodu (bonu) rabatowego Członek Klubu Profesjonalnych Księgowych jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem na podstawie którego kod zostanie wydany.
  8. Wszelkie Nagrody będą przesyłane do Członka Klubu Profesjonalnych Księgowych pocztą lub kurierem na adres wskazany przez Członka przy realizacji wymiany Monet na Nagrodę. Brak jest możliwości odbioru osobistego Nagrody. W przypadku nagrody w postaci kodu (ebonu/bonu) rabatowego będzie on wysłany na adres e- mail wskazany przy realizacji wymiany Monet na Nagrodę.
  9. Z zastrzeżeniem sytuacji gdy otrzymana Nagroda jest uszkodzona, nie ma możliwości zwrotu Nagrody do WiP.
 5. Rezygnacja z Klubu Profesjonalnych Księgowych
  1. Uczestnictwo w Klubie Profesjonalnych Księgowych jest przyznawane automatycznie z chwilą rejestracji w serwisie www.portalfk.pl.
  2. Aby zrezygnować z uczestnictwa w Klubie Profesjonalnych Księgowych, Klient musi zgłosić swoją decyzję do Centrum Obsługi Klienta. Rezygnacja zostanie wprowadzona w ciągu 7 dni od momentu zgłoszenia rezygnacji. Rezygnacja z Klubu Profesjonalnych Księgowych nie jest jednoznaczna z rezygnacją z prenumeraty Portalu FK.
  3. Z uwagi na okoliczność że członkostwo w Klubie Profesjonalnych Księgowych jest powiązane z dostępem do PortaluFK wypowiedzenie lub rezygnacja z korzystania z PortaluFK jest równoznaczna z rezygnacją z Klubu Profesjonalnych Księgowych.
  4. Zasady rezygnacji z prenumeraty serwisu PortalFK opisane są w odpowiednim regulaminie PortaluFK.
  5. W razie rezygnacji z korzystania z płatnego dostępu do PortaluFK lub utraty płatnego dostępu do PortaluFK zebrane we wcześniejszych okresach Monety przepadają, bez możliwości ich wykorzystania lub możliwości otrzymania jakiejkolwiek gratyfikacji.
 6. Zmiana Regulaminu
  1. Wszelkie zmiany regulaminu Klubu Profesjonalnych Księgowych wymagają przeprowadzenia procedury zmiany regulaminy na zasadach analogicznych do określonych w Regulaminie serwisów internetowych Wiedza i Praktyka sp. z o.o.
  2. Nie stanowi zmiany Regulaminu zmiana o której mowa w ust. 3.8 Regulaminu oraz zmiana Nagród o której mowa w ust. 4.2. Regulaminu.
  3. Zamówienia Nagród złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu, podlegają realizacji według postanowień Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia takiego zamówienia.
  4. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób, by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała w najbardziej zbliżonym jak to możliwe zakresie intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.
  5. WiP ma również prawo podjąć decyzję o zaprzestaniu lub zawieszeniu prowadzenia Programu Profesjonalnych Księgowych. W takim przypadku poinformuje Członków, na zasadach analogicznych do zmiany Regulaminu.
 7. Postanowienia końcowe
  1. Program Klub Profesjonalnych Księgowych nie stanowi usługi płatniczej w rozumieniu przepisów o usługach płatniczych.
  2. Regulamin obowiązuje dla Umów zawartych na dostęp do PortaluFK od dnia 24.02.2021 r.
  3. Dla niniejszego regulaminu właściwe jest prawo polskie.
  4. Regulamin stanowi załącznik do Regulaminu PortaluFK. WiP udostępnia niniejszy regulamin wraz z Regulaminem PortaluFK.