Regulamin serwisów internetowych Wiedza i Praktyka sp. z o.o.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie szkoleń internetowych spółki Wiedza i Praktyka sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie wobec podmiotów będących Przedsiębiorcami w rozumieniu przepisu art. 431 Kodeksu Cywilnego, tj. osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

W zakresie w jakim postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej ma on także zastosowanie w całości do Konsumentów w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu Cywilnego, tj. osób fizycznych dokonujących z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Definicje:

Administrator Wiedza i Praktyka sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, NIP: 526-19-92-256, REGON 012725225, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000098264; kapitał zakładowy 200 000 zł, nr rejestrowy BDO: 000008579, e-mail:cok@wip.pl; nr tel.: 0 22 518 29 29 (w Dni Robocze w godz. 9:00-17:00).
Abonament opłata ustalona w Cenniku ponoszona przez Użytkownika w zamian za możliwość korzystania z Usług świadczonych odpłatnie.
Cennik udostępniana w danym Serwisie informacja o opłatach należnych Administratorowi za świadczone na rzecz Użytkownika odpłatne Usługi.
Dni Robocze dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
e-letter biuletyn elektroniczny stanowiący rodzaj usługi bezpłatnej świadczonej na rzecz Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, informujący o aktualnościach z zakresu tematyki, której dotyczą Usługi. Umowa na korzystanie z tej usługi zawierana jest równolegle z Umową i korzystanie z niej nie wymaga dodatkowej rejestracji. W pozostałym zakresie warunki świadczenia tej usługi zawarte są w regulaminie bezpłatnych e-letterów Wiedza i Praktyka sp. z o.o.
Hasło ciąg znaków ustalonych i przekazanych Użytkownikowi przez Administratora po dokonaniu Rejestracji, niezbędny do korzystania z Usług świadczonych odpłatnie
Kodeks cywilny ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93, z późn. zm.)
Login indywidualna nazwa nadana i przekazana Użytkownikowi przez Administratora po dokonaniu Rejestracji, niezbędna do korzystania z Usług świadczonych odpłatnie.
Materiały wszelkie zbiory informacji, elementy, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, nagrania, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia, umieszczone i udostępnione przez Administratora na Stronie Internetowej Serwisu.
Okres Rozliczeniowy Okres, za który naliczany jest Abonament (wystawiana faktura VAT przez Administratora) Okres Rozliczeniowy dla danej Umowy o świadczenie Usług płatnych wskazany jest w ofercie Administratora przyjętej przy jej zawieraniu przez Użytkownika.
Regulamin niniejszy regulamin, określający m.in. warunki i zasady korzystania z Serwisu, Rejestracji, świadczenia Usług przez Administratora oraz procedury reklamacyjnej.
Rejestracja czynność faktyczna dokonywana przez Użytkownika w sposób określony w Regulaminie, niezbędna do uzyskania przez Użytkownika dostępu do Usług świadczonych odpłatnie.
Serwis Każdy serwis internetowy udostępniany przez Administratora za pomocą sieci Internet na stronie internetowej danego serwisu, za pośrednictwem którego Administrator świadczy Usługi, w zakresie którego Użytkownik zawarł Umowę na korzystanie z niego, z wyłączeniem serwisów szkoleniowych.
Strona Internetowa Serwisu strona internetowa, na której prowadzony jest dany Serwis.
Umowa umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem na czas przewidziany zgodnie z Regulaminem.
Usługi Aplikacje, narzędzia oraz inne funkcjonalności i Materiały udostępniane drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem danego Serwisu, na zasadach określonych w Regulaminie.
Użytkownik osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług, na zasadach określonych Regulaminem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Zablokowanie dostępu do Usług stan, w którym Użytkownik nie może, z przyczyn określonych w Regulaminie, korzystać z Usług.
  • Rozdział I
  • Postanowienia ogólne
 1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej i Materiałów, należą do Administratora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Serwis jest udostępniany przez Administratora za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Serwisu jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do publicznego udostępniania lub rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób Materiałów ani do zachęcania lub zezwalania jakimkolwiek osobom trzecim na ich publiczne udostępnianie lub rozpowszechnianie w inny sposób, w tym w szczególności przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie.
 4. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu przez Użytkowników lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204, z późn. zm.).
 5. Wszelkie zawarte w Serwisie treści objęte jego tematyką mają charakter wyłącznie informacyjny. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż ewentualne, zamieszczone w ramach Materiałów informacje, w tym przykładowo rady, porady i wskazówki nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę, po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności. Działania lub zaniechania podejmowane w oparciu o te treści mogą spowodować także powstanie szkód w zakresie w jakim treści mogą nie uwzględniać specyficznych indywidualnych okoliczności danego przypadku, w związku z czym ich podejmowanie nie jest rekomendowane bez konsultacji z uprawnionym specjalistą, który takie okoliczności uwzględni.
  • Rozdział II
  • Korzystanie z Serwisu
 6. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się lub skorzystania przez Użytkownika z Materiałów.
 7. Korzystanie z Serwisu odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz w obowiązujących przepisach prawa.
 8. Administrator dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla Użytkowników z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Administrator nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Użytkownika, umożliwi korzystanie z Serwisu. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego to oprogramowanie w celu korzystania z plików pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, przeglądarka internetowa zgodna ze standardem Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 11.0, przy czym za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Wymagane jest także posiadanie aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 9. Użytkownik korzystając z Serwisu nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Materiały, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę Materiałów, ani w mechanizm działania Serwisu.
 10. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Administratora. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności które destabilizowałyby pracę Serwisu, utrudniałyby dostęp do Serwisu lub Materiałów lub korzystanie z nich. Zabronione jest również podejmowanie innych działań na szkodę Administratora, Użytkowników lub zagrażających ich prawom lub interesom.
 11. Zabronione jest uprawianie, bez wiedzy i wyraźnej zgody Administratora, działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej przy pomocy Serwisu, Materiałów lub w związku z nimi.
 12. Administrator potwierdza, iż niezależnie od podjętych przez niego działań mających na celu zabezpieczenie Serwisu, ze względu na publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, Użytkownicy powinni liczyć się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione. Dlatego Użytkownicy powinni również w celu podwyższenia bezpieczeństwa swojego sprzętu oraz danych stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia poprzez stosowanie programów antywirusowych i chroniących tożsamość korzystających z sieci Internet. Administrator zaleca unikanie korzystania z Serwisu przy użyciu nieznanych komputerów osobistych oraz zaleca unikanie zapisywania Hasła w przeglądarce internetowej.
 13. Wszelkie nadzwyczajne oznaki funkcjonowania Serwisu, w szczególności inny wygląd Serwisu, niespotykane dotychczas komunikaty, obrazy etc. bez uprzedniej informacji wystosowanej przez Administratora do Użytkowników dotyczącej możliwości wystąpienia takich zdarzeń, mogą oznaczać próbę bezprawnego przejęcia Loginu i Hasła lub innego bezprawnego działania podmiotów trzecich. W takich okolicznościach Administrator zaleca niezwłoczne przerwanie korzystania z Serwisu. Korzystanie z Usług nie może zastępować obowiązków nałożonych na Użytkownika bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, gdy przewidują one określoną formę i sposób działania Użytkownika. Usługi polegają wyłącznie na zapewnieniu stosownych funkcjonalności oraz narzędzi wspomagających Użytkowników w celu skorzystania z Usług.
  • Rozdział III
  • Umowa
 14. Zawarcie Umowy o świadczenie Usług:
  1. nieodpłatnych następuje każdorazowo z chwilą skorzystania z Serwisu przez Użytkownika,
  2. odpłatnych następuje w wyniku skutecznie dokonanej przez Użytkownika Rejestracji, w tym akceptacji Regulaminu.
 15. Umowa o świadczenie Usług bezpłatnych zostaje zawarta na czas nieokreślony, chyba że oferta stanowi inaczej.
 16. Umowa o świadczenie Usług płatnych zawierana jest na czas określony zgodny z ofertą przyjętą przez Użytkownika. Okres obowiązywania ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny taki sam okres, o ile Użytkownik nie wyrazi na piśmie sprzeciwu najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu obowiązywania Umowy, przy czym w zakresie Użytkowników o statusie Konsumenta uprawnieni są oni do złożenia sprzeciwu w dowolnej formie, najpóźniej do ostatniego dnia jej obowiązywania, a ponadto są oni uprawnieni do odstąpienia od tej Umowy ze skutkiem od dnia takiego przedłużenia, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury za taki przedłużony okres.
 17. Zgodnie z ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.), Użytkownikom będącym Konsumentami przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, w terminie 14 dni od daty Rejestracji. Do odstąpienia od Umowy konieczne jest złożenie Administratorowi stosownego oświadczenia. W tym celu można skorzystać z wzoru oświadczenia które znajduje się tutaj ( kliknij aby pobrać ) i wysłać stosowne oświadczenie na adres: cok@wip.pl.
 18. Administrator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności.
 19. Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt. 17 zdanie pierwsze, nie przysługuje w odniesieniu do Umów:
  1. o świadczenie Usług, jeżeli Administrator wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo do odstąpienia od Umowy;
  2. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  3. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęto za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy określonego w pkt 17.
  • Rozdział IV
  • Rejestracja
 20. W celu uzyskania dostępu do Usług świadczonych odpłatnie, konieczne jest dokonanie Rejestracji oraz opłacenie Abonamentu. W przypadku zamówień telefonicznych na Usługi, rejestracja Użytkownika dokonywana jest przez Administratora, w związku z czym pkt 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 Regulaminu stosuje się do takich przypadków odpowiednio, a pkt 23 Regulaminu nie ma zastosowania
 21. W celu dokonania Rejestracji należy wypełnić wszystkie oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe pola formularza rejestracyjnego, będącego zarazem formularzem zamówienia na Usługi świadczone odpłatnie. Jest on udostępniony przez Administratora na Stronie Internetowej Serwisu, w podstronie „Zamów”. Prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny należy przesłać drogą elektroniczną do Administratora poprzez aktywację odpowiedniego pola znajdującego się w formularzu rejestracyjnym.
 22. Poprawnie wypełniony i zaakceptowany przez Użytkownika formularz rejestracyjny jest przesyłany do Administratora i zapisywany w bazie danych Serwisu.
 23. Z wyłączeniem Konsumentów, przesłanie przez Użytkownika wypełnionego w sposób prawidłowy formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:
  1. zapoznaniem się przez Użytkownika z opisem i zakresem Usług świadczonych odpłatnie oraz warunkami ich świadczenia przez Administratora;
  2. zapoznaniem się przez Użytkownika z postanowieniami Regulaminu oraz ich akceptacją i zobowiązaniem się do ich przestrzegania;
  3. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika, że wypełnienie formularza rejestracyjnego jest dobrowolne, jednakże w wymaganym (oznaczonym gwiazdką) zakresie, niezbędne do otrzymania Loginu i Hasła i związanego z tym dostępu do Usług świadczonych odpłatnie;
  4. złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą;
  5. upoważnieniem Administratora do przetwarzania danych osobowych Użytkownika będącego osobą fizyczną, zawartych w formularzu rejestracyjnym, w celu świadczenia Usług na rzecz Użytkownika oraz dla celów statystycznych.
 24. Użytkownik będący Przedsiębiorcą podaje w formularzu rejestracyjnym następujące dane, oznaczone w tym formularzu odpowiednio jako obowiązkowe, bądź opcjonalne:
  1. imię i nazwisko Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, firma (nazwa);
  2. dane o wpisie do właściwego rejestru bądź ewidencji;
  3. NIP;
  4. imię, nazwisko, adres e-mail osoby zamawiającej Usługi, uprawnionej do działania w tym zakresie w imieniu Użytkownika;
  5. adres (miasto, kod pocztowy, nazwa ulicy, nr domu, nr lokalu);
  6. numer telefonu kontaktowego.
 25. Użytkownik będący Konsumentem podaje w formularzu rejestracyjnym następujące dane, oznaczone w tym formularzu odpowiednio jako obowiązkowe, bądź opcjonalne:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres zamieszkania (miasto, kod pocztowy, nazwa ulicy, nr domu, nr mieszkania);
  3. adres e-mail;
  4. numer telefonu kontaktowego.
 26. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik będący osobą fizyczną, może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. W takim przypadku, Administrator wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Użytkownika, a także o znanych Administratorowi lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie powyższej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych uwzględnia, iż:
  1. zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta;
  2. Użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania;
  3. Udostępnienie Administratorowi przez Użytkownika będącego osobą fizyczną jego danych osobowych następuje poprzez odznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.
 27. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych przez Użytkownika będącego osobą fizyczną, oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora, a jeżeli Użytkownik tak zaznaczył, także na otrzymywanie informacji handlowych od reklamodawców współpracujących z Administratorem, na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym.
 28. Użytkownik niebędący osobą fizyczną może w trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora lub reklamodawców współpracujących z Administratorem na adres poczty elektronicznej tego Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta. Przy czym zgoda taka nie jest wymagana, o ile podany przez ww. Użytkownika niebędącego osobą fizyczną adres poczty elektronicznej jest jego podstawowym firmowym adresem e-mail, udostępnionym w szczególności na jego stronie internetowej.
 29. Administrator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji danych podanych w formularzu rejestracyjnym przez Użytkownika w celu ustalenia, czy są zgodne z prawdą. Użytkownik jest zobowiązany do umożliwienia Administratorowi przeprowadzenia weryfikacji, w szczególności poprzez udzielenie dodatkowych wyjaśnień na prośbę Administratora.
 30. Podanie przez Użytkownika danych niezgodnych z prawdą lub niepełnych uprawnia Administratora do odmowy potwierdzenia Rejestracji i przyjęcia zamówienia na Usługi świadczone odpłatnie lub, w przypadku stwierdzenia nieprawdziwości w/w danych po rozpoczęcia świadczenia Usług, uprawnia Administratora do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 31. Po zakończeniu procesu Rejestracji, w ciągu 48 godzin, Użytkownik otrzymuje na adres e-mail podany przez niego w formularzu rejestracyjnym Login i Hasło do konta Użytkownika w Serwisie, w celu zabezpieczenia dostępu Użytkownika do Usług świadczonych odpłatnie.
 32. Potwierdzenie przyjęcia przez Administratora złożonego przez Użytkownika zamówienia na Usługi płatne i przesłanie Użytkownikowi Loginu i Hasła na adres e-mail podany przez niego w formularzu rejestracyjnym, jest równoznaczne z zawarciem Umowy.
 33. Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług świadczonych odpłatnie po wpisaniu otrzymanego od Administratora Loginu i Hasła w oknie logowania umieszczonym na Stronie Internetowej Serwisu.
 34. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania swojego Loginu ani Hasła jakimkolwiek osobom trzecim. Udostępnienie Loginu i/lub Hasła przez Użytkownika jakiekolwiek nieuprawnionej osobie trzeciej uważane będzie za rażące naruszenie postanowień Regulaminu.
 35. Administratorowi przysługuje prawo kontroli korzystania z Usług świadczonych przy użyciu przyznanego Użytkownikowi Loginu i Hasła, poprzez zbieranie danych i prowadzenie rejestrów dokumentujących korzystanie z Serwisu przez Użytkownika.
 36. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Loginu ani Hasła oraz do dołożenia wszelkich starań w celu spełnienia tego wymogu. W przypadku powzięcia przez Administratora uzasadnionego podejrzenia, że Użytkownik udostępnił Login lub Hasło osobie trzeciej, Administrator może rozwiązać Umowę po wezwaniu Użytkownika do przedstawienia wyjaśnień i niewykonaniu tego wezwania przez Użytkownika w terminie 7 Dni Roboczych od dnia jego doręczenia.
 37. Administrator ma prawo tworzyć i wdrażać zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem Materiałów, jak również wdrażać rozwiązania techniczne umożliwiające identyfikację i weryfikację tożsamości Użytkownika. W przypadku zastosowania przez Administratora powyższych zabezpieczeń, Użytkownicy zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.
  • Rozdział V
  • Abonament
 38. Korzystanie z Usług świadczonych odpłatnie wymaga opłacenia Abonamentu przez Użytkownika zgodnie z aktualnym Cennikiem.
 39. Abonament nie obejmuje kosztów uzyskania przez Użytkownika dostępu do Internetu, które są skalkulowane przez dostawcę Internetu i nie są zależne od Administratora. Jednostkowa kwota Abonamentu, wraz z podatkiem VAT, wraz z łączną kwotą obejmującą cały okres objęty Abonamentem, są określone w Serwisie w zakładce „Uzyskaj dostęp” i stanowi całość zobowiązań Użytkownika z zastrzeżeniem postanowień pkt 44.
 40. Administrator zastrzega sobie możliwość prowadzenia akcji promocyjnych, w szczególności możliwość stosowania cen promocyjnych w ramach Abonamentu. Administrator zastrzega sobie możliwość stosowania cen promocyjnych w wybranych przez siebie okresach.
 41. Abonament płatny jest przez Użytkownika na podstawie faktury VAT wystawianej Użytkownikowi przez Administratora w terminie 14 dni od dnia jej wystawienia. Użytkownik upoważnia Administratora do wystawienia faktury VAT bez podpisu ze strony Użytkownika.
 42. Administrator udostępnia Użytkownikowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy:
  1. Płatność przelewem;
  2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU– możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie danego Serwisu.
 43. Faktury VAT będą przesyłane przez Administratora w formie elektronicznej na adres email wskazany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia, chyba, że Użytkownik zrezygnował z tej opcji i przy składaniu zamówienia wybrał od razu opcję faktury papierowej. Użytkownik może również wybrać przesyłanie faktur VAT listem zwykłym w formie papierowej na wskazany przez niego adres do korespondencji po przesłaniu takiego zgłoszenia na adres e-mail: cok@wip.pl.
 44. W przypadku, gdy Użytkownik opóźnia się z zapłatą Abonamentu, w całości lub w części, Administrator zastrzega sobie prawo dochodzenia odsetek ustawowych za czas opóźnienia w zapłacie. Administrator może naliczyć odsetki od kwoty pozostałej do zapłaty, poczynając od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności Abonamentu.
 45. W przypadku, gdy Użytkownik opóźnia się z zapłatą kwoty należnego Abonamentu wynikającej z faktur VAT w całości lub w części, Administrator zastrzega sobie prawo do Zablokowania dostępu do Usług zgodnie z Rozdziałem XII, a następnie rozwiązania Umowy o świadczenie Usług płatnych ze skutkiem natychmiastowym, jeśli Użytkownik, mimo wezwania do zapłaty wystosowanego przez Administratora, zalega z płatnością Abonamentu.
 46. O każdej zmianie Cennika, Administrator powiadomi Użytkowników najpóźniej na miesiąc przed wprowadzeniem zmian Cennika przez zamieszczenie tej informacji na głównej Stronie Internetowej Serwisu i utrzymanie tam tej informacji przez co najmniej jeden Okres Rozliczeniowy. Zmiana taka wiązać będzie Użytkownika po upłynięciu okresu za jaki została opłacona Umowa i dopiero po jej przedłużeniu, jeżeli Użytkownik nie zrezygnuje z jej przedłużenia zgodnie z Regulaminem.
 47. Administrator poucza, że zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 935) w przypadku opóźnień w płatnościach przysługuje mu opłata rekompensująca co najmniej w wysokości 40 EUR, przy czym dotyczy to tylko przedsiębiorców oraz innych podmiotów wskazanych w art. 2 powołanej ustawy, a nie dotyczy Konsumentów. Administrator dochodził będzie tej kwoty wraz z należną płatnością oraz odsetkami, jeżeli opóźnienie będzie przekraczało 90 dni. Zapis ten nie ma zastosowania do Konsumentów.
  • Rozdział VI
  • Usługi
 48. Administrator za pośrednictwem Serwisu świadczy Usługi drogą elektroniczną, na zasadach określonych w Regulaminie.
 49. Administrator za pośrednictwem Serwisu świadczy Usługi 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu z gwarantowanym czasem ich świadczenia na poziomie 95%. Administrator zastrzega sobie prawo do 5 godzinnych przerw serwisowych raz w tygodniu.
 50. Usługi polegają w szczególności na udostępnianiu Użytkownikom, drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu całości lub części Materiałów. Usługi mogą być świadczone odpłatnie lub bezpłatnie.
 51. Usługi świadczone odpłatnie obejmują w zależności od konkretnego Serwisu:
  1. adostęp do całości Materiałów;
  2. usługę „Zadaj pytanie” umożliwiającą przesyłanie przez Użytkowników pytań do ekspertów współpracujących z Administratorem i otrzymywanie odpowiedzi na te pytania, na zasadach określonych w Regulaminie. W ramach Abonamentu Użytkownikowi przysługuje możliwość zadania nie więcej niż dwóch pytań w miesiącu.
 52. Usługi świadczone bezpłatnie:
  dostęp do: kalendarza, przydatnych adresów, przydatnych linków, pomocy, komunikatów, aktualności, konferencji i szkoleń, interaktywnej mapy Serwisu oraz innych Materiałów określonych przez Administratora.
 53. Administrator zastrzega sobie prawo wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania Użytkownikom dostępu do wybranych Usług świadczonych bezpłatnie.
  • Rozdział VII
  • Zasady świadczenia Usługi płatnej „Zadaj pytanie”
 54. W celu skorzystania z Usługi płatnej „Zadaj pytanie”, jeżeli dany Serwis ją oferuje oraz oferta którą wykupił Użytkownik zawiera taką usługę, Użytkownik zobowiązany jest do wybrania tematu pytania, przedstawienia możliwie jak najbardziej szczegółowego opisu stanu faktycznego oraz sformułowania pytania, na które chce uzyskać odpowiedź eksperta współpracującego z Administratorem. Odpowiedzi na pytania zadane przez Użytkowników mają charakter jedynie informacji prawnej, a nie opinii prawnej, tj. odpowiedzi te opierają się na brzmieniu przepisów prawa bez dokonywania ich wykładni oraz pogłębionej analizy ich interpretacji wynikającej z orzecznictwa oraz innych wypowiedzi organów publicznych.
 55. Administrator zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na pytanie, które jest sformułowane w sposób zbyt ogólny i nieprecyzyjny, w sposób uniemożliwiający udzielenie odpowiedzi, wymaga przygotowania opinii prawnej lub:
  1. zapoznania się z treścią dokumentów, w szczególności umów, odpisów z rejestrów, ksiąg wieczystych, pism i orzeczeń sądowych (postanowień, wyroków, itp.), decyzji administracyjnych itp. lub ich interpretacji;
  2. przedstawienia rekomendacji co do podejmowanych działań lub zaniechań;
  3. przedstawienia oceny skutków prawnych lub finansowych podejmowanych działań lub zaniechań .
 56. Administrator zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na pytanie w przypadku, gdy Użytkownik zadał już w danym miesiącu dwa pytania.
 57. Z zastrzeżeniem pkt 55 i 56, każdy Użytkownik, który wykupił Abonament i który zada pytanie ekspertowi współpracującemu z Serwisem, otrzymuje gwarancję uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie. W zależności od stopnia trudności, przewidywany termin udzielenia Użytkownikowi indywidualnej odpowiedzi (z pełnym uzasadnieniem i wskazaniem podstawy prawnej) wynosi do 14 Dni Roboczych od dnia zgłoszenia pytania. Każda odpowiedź udzielana przez eksperta przechodzi dodatkowo jedno- lub dwustopniowy etap weryfikacji dokonywany przez specjalistów w dziedzinie, której dotyczy pytanie. Wybrane odpowiedzi na pytania Użytkowników są, oprócz wysyłki do Użytkownika, publikowane w Materiałach, jednakże bez ujawniania jakichkolwiek danych pozwalających na identyfikację podmiotów, których pytanie dotyczy. Odpowiedzi na pytania udzielane są w Dni Robocze.
 58. Administrator zastrzega sobie możliwość odstąpienia od gwarancji, o której mowa w pkt 57 i wyznaczenia dłuższego terminu udzielenia odpowiedzi na skierowane przez Użytkownika pytanie, w przypadku, gdy pytanie wymaga wnikliwej analizy stanu faktycznego oraz konsultacji kilku prawników, przy czym w przypadku Konsumenta zobowiązany jest on o tym go poinformować przed upływem 14 Dni Roboczych od dnia zgłoszenia zapytania, wskazując nowy ostateczny termin jej udzielania nie dłuższy niż 30 Dni Roboczych. W przypadku braku udzielenia takiej informacji we wskazanym terminie lub nieudzielenia odpowiedzi w dodatkowym terminie, Konsument uprawniony jest do odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług płatnych w terminie 14 Dni Roboczych ze skutkiem od dnia, w którym zgłosił on swoje zapytanie, na które nie uzyskał odpowiedzi, z przyczyn innych niż wskazane w pkt 55 lub 56.
 59. Administrator zastrzega sobie prawo nieudzielania odpowiedzi na pytania o treści obraźliwej lub których treść może naruszyć dobra osobiste osób trzecich. Pytanie zadane przez Użytkownika nie może zawierać danych osobowych Użytkownika ani innych osób i podmiotów lub sygnatur spraw.
 60. Administrator zastrzega, iż odpowiedzi będą udzielanie tylko i wyłącznie na pytania Użytkowników, którzy opłacili Abonament oraz zadali pytanie skierowane do ekspertów współpracujących z Administratorem, za pośrednictwem formularza zamieszczonego na podstronie „Zadaj pytanie” Strony Internetowej Serwisu. Pytania przesłane w inny sposób nie będą akceptowane przez Administratora i przyjmowane do udzielenia odpowiedzi.
 61. Administrator zastrzega sobie prawo do:
  1. odesłania pytania wraz z prośbą o doprecyzowanie istotnych okoliczności faktycznych, których brak uniemożliwia udzielenie odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytanie;
  2. wskazania treści znajdujących się w Materiałach, w których według Administratora, znajduje się odpowiedź na zadane przez Użytkownika pytanie i w ten sposób udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie;
  3. odmowy udzielenia odpowiedzi w przypadku, gdy pytanie nie spełnia warunków wskazanych w pkt 54.
 62. Wszelką korespondencję związaną z pytaniami kierowanymi przez Użytkowników w ramach Usługi „Zadaj pytanie” Administrator kieruje do Użytkownika drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
  • Rozdział VIII
  • Odpowiedzialność
 63. Administrator jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu Usług Serwisu i udostępnianiu Serwisu, jeśli ich powodem jest:
  1. modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Administratora;
  2. siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Administratora).
 64. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Administrator będzie w miarę możliwości informował poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów na Stronie Internetowej Serwisu.
 65. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usług, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie niezależne od Administratora (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej, podmiotów zajmujących się świadczeniem usług pocztowych, przewozowych, kurierskich, itp.). Administrator ponosi jednak odpowiedzialność, jak za własne działanie lub zaniechanie, za działania lub zaniechania osób, z których pomocą Usługi wykonuje, jak również osób, którym wykonanie Usług powierza.
 66. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności w przypadku podania przez Użytkownika błędnych danych, czy za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) loginu lub Hasła. Administrator zapewnia możliwość odzyskania Hasła przez Użytkownika. Administrator odpowiada jednak, jeśli utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie jego loginu/i lub Hasła przez osoby trzecie nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Administratora lub z przyczyn, za które Administrator ponosi odpowiedzialność.
 67. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, powstałymi na skutek korzystania przez nich z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 68. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i poprawność danych oraz informacji wprowadzonych przez Użytkownika do Serwisu, w tym Materiałów, jak również za treść i poprawność danych oraz informacji wprowadzonych przez Użytkownika do generowanych, z wykorzystaniem Serwisu, Formularzy.
 69. Administrator ponosi odpowiedzialność względem Użytkownika niebędącego Konsumentem w granicach rzeczywistej straty poniesionej (damnum emergens) przez Użytkownika, przy czym do kwoty nie wyższej niż 2000 zł.
 70. W przypadku gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie którejkolwiek z Umów stanowi zarazem czyn niedozwolony, odpowiedzialność Administratora wobec Użytkownika niebędącego Konsumentem ogranicza się wyłącznie do odpowiedzialności kontraktowej, określonej w Regulaminie.
 71. Wyłącznym źródłem zobowiązań Administratora jest niniejszy Regulamin, oferta Administratora przyjęta przez Użytkownika, ogólny regulamin świadczenia usług oraz sprzedaży towarów przez Administratora oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. W zakresie w jakim postanowienia oferty Administratora przyjętej przez Użytkownika byłyby sprzeczne z niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają postanowienia tej oferty.
 72. Administrator zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących własnych towarów i Usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w Internecie.
 73. Na Usługi Administrator nie udziela gwarancji oraz nie przewiduje dla nich dodatkowych usług posprzedażnych.
  • Rozdział IX
  • Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw
 74. W przypadku gdy Użytkownik lub inna osoba uzna, iż Materiały naruszają ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem, może powiadomić Administratora o potencjalnym naruszeniu.
 75. Administrator powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje działania mające na celu weryfikację i usunięcie z Serwisu Materiałów, o których mowa w pkt 74, będących przyczyną naruszenia.
  • Rozdział X
  • Reklamacje
 76. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usług Serwisu przez Administratora lub nierealizowania ich zgodnie z Regulaminem, Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji bezpośrednio do Administratora.
 77. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz problemy z korzystaniem z Usług należy zgłaszać z podaniem opisu reklamacji i przyczyn jej zgłoszenia oraz podaniem danych identyfikujących Użytkownika wnoszącego reklamację. Reklamacja takie można w szczególności zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: cok@wip.pl.
 78. Każda reklamacja złożona przez Użytkownika powinna zawierać następujące elementy:
  1. imię i nazwisko Użytkownika, firma (nazwa) Użytkownika;
  2. adres e-mail;
  3. wskazanie Usługi, z którą wiąże się reklamacja;
  4. wskazanie okoliczności uzasadniających reklamację;
  5. określenie zakresu żądania przez Użytkownika składającego reklamację.
 79. Jeżeli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwraca się do Użytkownika składającego reklamację o ich uzupełnienie.
 80. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 14 Dni Roboczych od daty jej otrzymania w prawidłowy sposób, określony w pkt. 77 i spełniającej wymogi wskazane w pkt. 78. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin ten liczy się od dnia dostarczenia uzupełnionej reklamacji.
 81. Odpowiedź na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia, zostanie wysłana wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym na wyraźną prośbę Użytkownika, Administrator wysyła odpowiedź na reklamację na inny adres poczty elektronicznej, wskazany przez Użytkownika lub w formie pisemnej na wskazany przez Użytkownika adres do korespondencji. Odpowiedź na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia może też być udzielona przez Administratora lub przedstawiciela Administratora bezpośrednio Użytkownikowi drogą telefoniczną.
 82. W terminie 14 dni od dnia udzielenia przez Administratora odpowiedzi na złożoną reklamację, Użytkownik wskazuje czy akceptuje przedstawioną propozycję rozpatrzenia tej reklamacji. Niedotrzymanie tego terminu przez Użytkownika uprawnia Administratora do uznania drogi postępowania reklamacyjnego za wyczerpaną i przyjęcia udzielonej odpowiedzi na reklamację za ostateczną.
 83. W przypadku braku akceptacji Użytkownika odnośnie propozycji rozpatrzenia reklamacji, o której mowa w pkt 82 i podania przez Użytkownika przyczyn odmowy tej akceptacji, w terminie tam określonym - Administrator ponownie rozpatruje reklamację w terminie 7 dni. Odpowiedź Administratora na reklamację po upływie tego terminu jest ostateczna.
 84. Użytkownik może zgłosić Administratorowi swoje uwagi w związku z korzystaniem z Usług. Uwagi powinny być zgłoszone drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w pkt 77. Administrator, w miarę możliwości, lecz nie później niż w terminie 21 Dni Roboczych od dnia zgłoszenia ww. uwag, udziela odpowiedzi na uzasadnione zastrzeżenia Użytkownika, na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu ww. uwag.
  • Rozdział XI
  • Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
 85. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników zamieszczone są pod adresem: http://www.wip.pl/polityka-prywatnosci.
  • Dodatkowe informacje
 86. Administrator zbiera dane dotyczące korzystania z Serwisu i Usług, w tym w trakcie trwania połączeń internetowych zbiera informacje dotyczące adresów IP Użytkowników na podstawie analizy „loginów dostępowych”, jakim jest, w przypadku korzystania z Serwisu, podawany przez Użytkownika w procesie logowania do Konta adres poczty elektronicznej. Zebrane w ten sposób informacje wykorzystywane są wyłącznie w celach technicznych związanych z administrowaniem serwerów serwisów Administratora, a także w celach statystycznych. Administrator informuje, że zgodnie z przepisem art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest obowiązany do udzielania informacji o ww. danych organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 87. Administrator umieszcza na stronach swoich serwisów odnośniki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje stron internetowych prowadzonych przez inne podmioty niezależne od Administratora.
 88. Gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług Serwisu za pośrednictwem przeglądarki, aplikacji, serwery Administratora automatycznie rejestrują pewne informacje. Dzienniki serwerów mogą zawierać takie informacje, jak żądanie sieciowe, rodzaj interakcji z Usługą, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania oraz co najmniej jeden plik cookie, który pozwala jednoznacznie zidentyfikować przeglądarkę lub konto Użytkownika.
 89. Administrator może przechowywać wiadomości e-mail i inną korespondencję skierowaną do Użytkownika, aby móc odpowiadać na pytania, reagować na zgłoszenia i udoskonalać Usługi. Adres e-mail Użytkownika może zostać użyty do nawiązania z nim kontaktu w sprawie Usług.
  • Rozdział XII
  • Rezygnacja z Usług, Zablokowanie dostępu do Usług oraz rozwiązanie Umowy
 90. Administrator jest uprawniony do Zablokowania dostępu Użytkownika do Usług Serwisu w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Administratora lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także gdy Zablokowanie dostępu do Usług Serwisu jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Materiałów lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Usług z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę Zablokowania dostępu do Usług. Administrator może zawiadomić Użytkownika o zamiarze Zablokowania dostępu do Usług Serwisu z wyprzedzeniem 5 Dni Roboczych drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika. W każdym przypadku Zablokowania dostępu do Usług Serwisu leżących po stronie Użytkownika, w tym wskazanym w pkt 45, Administrator zachowuje prawo do wynagrodzenia za ten okres, przy czym nie dotyczy to Konsumentów.
 91. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług bezpłatnych zawartą na czas nieokreślony, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.
 92. W związku z faktem, iż Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu, Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z takiego przedłużania na zasadach określonych w pkt 16.
 93. Niezależenie od innych postanowień Regulaminu, Administrator może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług bezpłatnych zawartą na czas nieokreślony, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca, w przypadku gdy postanowi zakończyć świadczenie usług objętych tą umową lub postanowi zakończyć świadczyć je bezpłatnie.
 94. Użytkownik może złożyć oświadczenie woli o wypowiedzeniu Umowy o świadczenie Usług bezpłatnych lub sprzeciw / odstąpienie od przedłużenia Umowy o świadczenie Usług płatnych, doręczając je do Administratora w dowolnej w formie, w tym w postaci korespondencji email na adres cok@wip.pl. lub pocztowej na adresy i numery wskazane w Serwisie w zakładce „Kontakt”. Procedura ta ma odpowiednie zastosowanie w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Administratora, przy czym Administrator wykorzystuje w tym celu dane teleadresowe Użytkownika podane przez niego w trakcie procedury Rejestracji.
 95. Rezygnacja z korzystania z Usług świadczonych odpłatnie nie jest równoznaczna z rezygnacją z korzystania z Usług bezpłatnych.
 96. Celem rezygnacji z otrzymywania informacji marketingowych Użytkownik może poinformować Administratora w formie wiadomości e-mail, faksem, telefonicznie lub w formie korespondencji pocztowej na adresy i numery wskazane w Serwisie, w zakładce „Kontakt”.
  • Rozdział XIII
  • Odpowiednie stosowanie przepisów o Konsumentach
 97. W zakresie w jakim postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, ma on także zastosowanie w całości do osób fizycznych zawierających umowy objęte Regulaminem bezpośrednio związane z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że nie posiadają one dla nich charakteru zawodowego. Są oni w takim przypadku traktowani jak Konsumenci, przy czym nie dotyczą ich wyłączenia w stosowaniu zapisów Regulaminu wobec Konsumentów, o których mowa w pkt 47 oraz uprawnienia wskazane w pkt 109 Regulaminu.
  • Rozdział XIV
  • Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu
 98. Niniejszy Regulamin obowiązuje dla Umów zawartych od dnia 24.02.2021 r.
 99. Jeżeli dla danego Produktu Administrator zaoferował Użytkownikowi związany z nim program lojalnościowy, stanowi on integralną część Regulaminu.
 100. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili z www.wip.pl.
 101. Z ważnych przyczyn (takich jak np. zmiana przepisów prawa lub praktyki jego stosowania, lub zmiana funkcjonalności Serwisu) Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zmiany Regulaminu mogą być spowodowane w szczególności: zmianą w sposobach dokonywania płatności.
 102. O treści zmiany Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony przez Administratora najpóźniej na miesiąc przed jej wprowadzeniem, poprzez umieszczenie przez Administratora na głównej Stronie Internetowej Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na głównej Stronie Internetowej Serwisu przez co najmniej 14 dni, zaś w zakresie Konsumentów dodatkowo za pośrednictwem e-maila wysłanego do nich na ostatnio wskazany przez nich adres e-mail, z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem.
 103. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy o świadczenie Usług płatnych najpóźniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian Regulaminu. Zmiana treści Regulaminu obowiązuje Użytkownika o statusie Konsumenta, jeśli nie wypowie on Umowy w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości o zmianie Regulaminu wraz z informacją gdzie może zapoznać się z jego nową wersją, zaś w przypadku Użytkownika nieposiadającego statusu Konsumenta, jeżeli nie rozwiąże on Umowy o świadczenie Usług płatnych najpóźniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian Regulaminu. W przypadku dokonania takiego wypowiedzenia przez Konsumenta lub złożenia przez Użytkownika oświadczenia o rozwiązaniu Umowy, zawarta z nimi Umowa ulegnie rozwiązaniu z upływem okresu za jaki została ona opłacona, a w okresie tym przedmiotowe zmiany Regulaminu nie będą miały do nich zastosowania.
 104. Nie stanowi zmiany Regulaminu: zmiana zawartych w nim danych teleadresowych dotyczących Administratora, ani zmiana danych Administratora wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzenia przez niego działalności.
 105. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa, należy tę część interpretować w taki sposób, by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała w najbardziej zbliżonym jak to możliwe zakresie intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.
 106. Administrator ma również prawo podjąć decyzję o zaprzestaniu lub zawieszeniu świadczenia Usług z ważnych powodów. W takim przypadku poinformuje Użytkowników, zamieszczając na Stronie Internetowej Serwisu stosowną informację. Zaprzestanie lub zawieszenie świadczenia Usług może nastąpić po upływie co najmniej 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji. W zakresie w jakim dotyczyłoby to Usług płatnych, za okres ten Administrator nie jest uprawniony do żądania wynagrodzenia, a wpłacone z góry ulega stosownemu zwrotowi w terminie 14 dni od zaprzestania lub zawieszenia świadczenia Usług płatnych, a Umowa na świadczenie Usług płatnych ulega rozwiązaniu, jeżeli nie zostaną one wznowione w terminie 30 dni.
 107. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem, mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i przepisy wykonawcze do tej ustawy, ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także Ustawy o prawach Konsumenta.
 108. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Użytkownika będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 109. Użytkownik o statusie Konsumenta może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z Umową. Chcąc skorzystać z takiej możliwości polubownego rozwiązywania sporów, może on złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (link dostępny także na stronie Serwisu).
 110. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu lub Umowy jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu lub Umowy, których Stronom nie uda się w pierwszej kolejności rozwiązać ugodowo, podlegają następnie rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Administratora, a w odniesieniu do Konsumentów, sąd powszechny właściwy zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi przepisami ustawy z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.