Regulamin dla internetowych forów dyskusyjnych Wiedza i Praktyka sp. z o.o.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Wiedza i Praktyka sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie w zakresie bezpłatnych internetowych forów dyskusyjnych.

Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie wobec podmiotów będących Przedsiębiorcami w rozumieniu przepisu art. 431 Kodeksu Cywilnego, tj. osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

W zakresie w jakim postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, ma on także zastosowanie w całości do Konsumentów w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu Cywilnego, tj. osób fizycznych dokonujących z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Definicje:

Administrator Wiedza i Praktyka sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, NIP: 526-19-92-256, REGON 012725225, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000098264; kapitał zakładowy 200 000 zł, nr rejestrowy BDO: 000008579, e-mail:cok@wip.pl; nr tel.: 0 22 518 29 29 (w Dni Robocze w godz. 9:00-17:00).
Dni Robocze dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Forum Każde bezpłatne internetowe forum dyskusyjne udostępniane przez Administratora za pomocą sieci Internet na stronie internetowej danego forum, za pośrednictwem którego Administrator świadczy Usługi, w zakresie którego Użytkownik zawarł Umowę na korzystanie z niego.
Kodeks cywilny ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93, z późn. zm.)
Regulamin niniejszy regulamin.
Rejestracja czynność faktyczna dokonywana przez Użytkownika w sposób określony w Regulaminie, niezbędna do uzyskania przez Użytkownika dostępu do Usług.
Strona Internetowa Forum strona internetowa, na której prowadzone jest dane Forum.
Umowa umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem na czas przewidziany zgodnie z Regulaminem w zakresie korzystania z danego Forum.
Usługi Udostępnianie Forum przez Administratora na rzecz Użytkowników, w tym możliwości zamieszczania przez nich treści na Forum oraz się z nimi zapoznawania.
Użytkownik osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług, na zasadach określonych Regulaminem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Zablokowanie dostępu do Usług stan, w którym Użytkownik nie może, z przyczyn określonych w Regulaminie, korzystać z Usług.
  • Rozdział I
  • Postanowienia ogólne
 1. Wszelkie prawa do Forum, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, należą do Administratora, a korzystanie z niego może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Forum jest udostępniane przez Administratora za pośrednictwem sieci Internet jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
 3. Wszelkie zawarte na Forum treści objęte jego tematyką mają charakter wyłącznie informacyjny. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż ewentualne, zamieszczone w ramach Forum informacje, w tym przykładowo rady, porady i wskazówki nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę, po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności. Działania lub zaniechania podejmowane w oparciu o te treści mogą spowodować także powstanie szkód w zakresie w jakim treści mogą nie uwzględniać specyficznych indywidualnych okoliczności danego przypadku, w związku z czym ich podejmowanie nie jest rekomendowane bez konsultacji z uprawnionym specjalistą, który takie okoliczności uwzględni.
 4. Administrator nie ma obowiązku rozpowszechniać wypowiedzi, treści i danych dostarczanych przez Użytkownika.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo moderowania Forum.
 6. Użytkownicy zobligowani są do publikowania na Forum wyłącznie treści zgodnych z tematyką Forum oraz danego wątku.
 7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zamieszczenie przez siebie na Forum wypowiedzi naruszających przepisy prawa lub zasady wynikające z Regulaminu.
  • Rozdział II
  • Rejestracja
 8. W celu korzystania z pełnej funkcjonalności Forum, w szczególności zamieszczania pytań i wypowiedzi, konieczne jest dokonanie Rejestracji na danym Forum.
 9. W celu dokonania Rejestracji należy wypełnić wszystkie oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe pola formularza rejestracyjnego. Jest on udostępniony przez Administratora na Stronie Internetowej Forum, w podstronie „Rejestracja”. Prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny należy przesłać drogą elektroniczną do Administratora poprzez aktywację odpowiedniego pola znajdującego się w formularzu rejestracyjnym.
 10. Poprawnie wypełniony i zaakceptowany przez Użytkownika formularz rejestracyjny jest przesyłany do Administratora i zapisywany w bazie danych Forum.
 11. Administrator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji danych podanych w formularzu rejestracyjnym przez Użytkownika w celu ustalenia, czy są zgodne z prawdą. Użytkownik jest zobowiązany do umożliwienia Administratorowi przeprowadzenia weryfikacji, w szczególności poprzez udzielenie dodatkowych wyjaśnień na prośbę Administratora.
 12. Podanie przez Użytkownika danych niezgodnych z prawdą lub niepełnych uprawnia Administratora do odmowy potwierdzenia Rejestracji i przyjęcia zamówienia na Usługi lub, w przypadku stwierdzenia nieprawdziwości w/w danych po rozpoczęcia świadczenia Usług, uprawnia Administratora do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 13. Po zakończeniu procesu Rejestracji, w ciągu 48 godzin, Użytkownik otrzymuje na adres e-mail podany przez niego w formularzu rejestracyjnym Login i Hasło do konta Użytkownika na Forum, w celu zabezpieczenia dostępu Użytkownika do Usług.
 14. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania swojego Loginu ani Hasła jakimkolwiek osobom trzecim. Udostępnienie Loginu i/lub Hasła przez Użytkownika jakiejkolwiek nieuprawnionej osobie trzeciej uważane będzie za rażące naruszenie postanowień Regulaminu.
  • Rozdział III
  • Korzystanie z Forum
 15. Korzystanie z Forum oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się przez Użytkownika z zamieszczonymi na nim treściami lub skorzystania z jego funkcjonalności.
 16. W celu korzystania z pełnej funkcjonalności Forum, w szczególności zamieszczania pytań i wypowiedzi, po dokonaniu Rejestracji na danym Forum, konieczne jest następnie zalogowanie się na nim poprzez wpisanie w oknie logowania danych podanych podczas Rejestracji na danym Forum lub danych logowania zaktualizowanych przez Użytkownika po jej dokonaniu.
 17. Korzystanie z Forum odbywać może się wyłącznie zgodnie z Regulaminem, ewentualnymi indywidualnymi dodatkowymi zasadami określonymi przez Administratora dla danego Forum opublikowanymi na danym Forum oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 18. Administrator dołoży starań, aby korzystanie z Forum było możliwe dla Użytkowników z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Administrator nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Użytkownika, umożliwi korzystanie z Serwisu. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego to oprogramowanie w celu korzystania z plików pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, przeglądarka internetowa zgodna ze standardem Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 11.0, przy czym za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Wymagane jest także posiadanie aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 19. Użytkownik korzystając z Forum nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Forum, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w jego treść, strukturę, formę, grafikę.
 20. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w zapewnianiu Forum wywołane działaniem siły wyższej, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników. Zabronione jest uprawianie, bez wiedzy i wyraźnej zgody Administratora, działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej przy pomocy Forum lub w związku z nim.
 21. Wszelkie nadzwyczajne oznaki funkcjonowania Forum, w szczególności inny wygląd Forum, niespotykane dotychczas komunikaty, obrazy etc. bez uprzedniej informacji wystosowanej przez Administratora do Użytkowników dotyczącej możliwości wystąpienia takich zdarzeń, mogą oznaczać próbę bezprawnego działania podmiotów trzecich. W takich okolicznościach Administrator zaleca niezwłoczne przerwanie korzystania z Forum. Korzystanie z Usług nie może zastępować obowiązków nałożonych na Użytkownika bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, gdy przewidują one określoną formę i sposób działania Użytkownika. Usługi polegają wyłącznie na zapewnieniu stosownych funkcjonalności oraz narzędzi wspomagających Użytkowników w celu skorzystania z Usług.
  • Rozdział IV
  • Umowa
 22. Zawarcie z Użytkownikiem Umowy następuje każdorazowo z chwilą skorzystania z Forum przez Użytkownika.
 23. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony.
  • Rozdział V
  • Usługi
 24. Administrator świadczy Usługi drogą elektroniczną, na zasadach określonych w Regulaminie.
 25. Usługi polegają w szczególności na udostępnianiu Użytkownikom drogą elektroniczną Forum.
  • Rozdział VI
  • Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw
 26. W przypadku gdy Użytkownik lub inna osoba uzna, iż treści zawarte na Forum naruszają ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem, może powiadomić Administratora o potencjalnym naruszeniu.
 27. Administrator powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje działania mające na celu weryfikację i usunięcie z Forum treści, o których mowa w pkt 26, będących przyczyną naruszenia.
  • Rozdział VII
  • Reklamacje
 28. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Forum oraz problemy z korzystaniem z Usług należy składać z podaniem opisu reklamacji i przyczyn jej zgłoszenia oraz podaniem danych identyfikujących Użytkownika wnoszącego reklamację. Reklamacje takie można w szczególności zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: cok@wip.pl
 29. Każda reklamacja złożona przez Użytkownika powinna zawierać następujące elementy:
  1. imię i nazwisko Użytkownika, firma (nazwa) Użytkownika;
  2. adres e-mail;
  3. wskazanie Usługi, z którą wiąże się reklamacja;
  4. wskazanie okoliczności uzasadniających reklamację;
  5. określenie zakresu żądania przez Użytkownika składającego reklamację.
 30. Jeżeli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwraca się do Użytkownika składającego reklamację o ich uzupełnienie.
 31. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 14 Dni Roboczych od daty jej otrzymania w prawidłowy sposób, określony w pkt. 28 i spełniającej wymogi wskazane w pkt. 29 W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin ten liczy się od dnia dostarczenia uzupełnionej reklamacji.
 32. Odpowiedź na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia, zostanie wysłana wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym na wyraźną prośbę Użytkownika, Administrator wysyła odpowiedź na reklamację na inny adres poczty elektronicznej, wskazany przez Użytkownika lub w formie pisemnej na wskazany przez Użytkownika adres do korespondencji. Odpowiedź na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia może też być udzielona przez Administratora lub przedstawiciela Administratora bezpośrednio Użytkownikowi drogą telefoniczną.
 33. W terminie 14 dni od dnia udzielenia przez Administratora odpowiedzi na złożoną reklamację, Użytkownik wskazuje czy akceptuje przedstawioną propozycję rozpatrzenia tej reklamacji. Niedotrzymanie tego terminu przez Użytkownika uprawnia Administratora do uznania drogi postępowania reklamacyjnego za wyczerpaną i przyjęcia udzielonej odpowiedzi na reklamację za ostateczną.
 34. W przypadku braku akceptacji Użytkownika odnośnie propozycji rozpatrzenia reklamacji, o której mowa w pkt 33, i podania przez Użytkownika przyczyn odmowy tej akceptacji, w terminie tam określonym - Administrator ponownie rozpatruje reklamację w terminie 7 dni. Odpowiedź Administratora na reklamację po upływie tego terminu jest ostateczna.
 35. Użytkownik może zgłosić Administratorowi swoje uwagi w związku z korzystaniem z Usług. Uwagi winny być zgłoszone drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w pkt 28. Administrator, w miarę możliwości, lecz nie później niż w terminie 21 Dni Roboczych od dnia zgłoszenia ww. uwag, udziela odpowiedzi na uzasadnione zastrzeżenia Użytkownika, na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu ww. uwag.
  • Rozdział VIII
  • Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
 36. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników zamieszczone są pod adresem – http://www.wip.pl/polityka-prywatnosci
  • Rozdział IX
  • Rezygnacja z Usług, Zablokowanie dostępu do Usług oraz rozwiązanie Umowy
 37. Administrator jest uprawniony do Zablokowania dostępu Użytkownika do Forum w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Administratora lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także gdy Zablokowanie dostępu do Forum jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Materiałów lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Usług z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę Zablokowania dostępu do Usług.
 38. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć Umowę w trybie poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na dane kontaktowe Administratora wskazane w części Definicje niniejszego Regulaminu.
 39. Niezależenie od innych postanowień Regulaminu, Administrator może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca, w przypadku gdy postanowi zakończyć świadczenie usług objętych tą Umową lub postanowi zakończyć świadczyć je bezpłatnie.
 40. Użytkownik może złożyć oświadczenie woli o wypowiedzeniu Umowy w dowolnej w formie doręczając je do Administratora. Procedura ta ma odpowiednie zastosowanie w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Administratora, przy czym Administrator wykorzystuje w tym celu dane teleadresowe Użytkownika podane przez niego w trakcie procedury Rejestracji.
 41. Rezygnacja z korzystania z Usług świadczonych odpłatnie nie jest równoznaczna z rezygnacją z korzystania z Usług bezpłatnych.
 42. Rezygnacja z korzystania z Usług świadczonych bezpłatnie nie jest równoznaczna z rezygnacją z korzystania z Usług płatnych.
 43. Celem rezygnacji z otrzymywania informacji marketingowych, Użytkownik może poinformować Administratora w formie wiadomości e-mail, faksem, telefonicznie lub w formie korespondencji pocztowej na adresy i numery wskazane w definicjach do niniejszego Regulaminu.
  • Rozdział X
  • Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu
 44. Niniejszy Regulamin obowiązuje dla Umów zawartych od dnia 24.02. 2021r.
 45. Z ważnych przyczyn (takich jak np. zmiana przepisów prawa lub praktyki jego stosowania lub zmiana funkcjonalności Forum) Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
 46. O treści zmiany Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony przez Administratora najpóźniej na miesiąc przed jej wprowadzeniem poprzez zamieszczenie stosownej informacji na Forum oraz wysłanie e-maila na ostatni adres e-mail zapisany przez Użytkownika na jego koncie na Forum.
 47. Zmiana treści Regulaminu obowiązuje Użytkownika, jeśli będzie kontynuował korzystanie z Forum po dniu wejścia zmian Regulaminu w życie.
 48. Nie stanowi zmiany Regulaminu: zmiana zawartych w nim danych teleadresowych dotyczących Administratora, ani zmiana danych Administratora wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzenia przez niego działalności
 49. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa, należy tę część interpretować w taki sposób, by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała w najbardziej, jak to możliwe, zbliżonym zakresie intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.
 50. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem, mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także Ustawy o prawach Konsumenta.
 51. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Użytkownika będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 52. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu lub Umowy jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu lub Umowy, których Stronom nie uda się w pierwszej kolejności rozwiązać ugodowo, podlegają następnie rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Administratora, a w odniesieniu do Konsumentów, sąd powszechny właściwy zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi przepisami ustawy z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.