Regulamin bezpłatnych ebooków i broszur spółki Wiedza i Praktyka sp. z o.o.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób bezpłatnego nabywania ebooków i broszur spółki Wiedza i Praktyka sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie wobec podmiotów będących Przedsiębiorcami w rozumieniu przepisu art. 431 Kodeksu Cywilnego, tj. osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową

W zakresie w jakim postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej ma on także zastosowanie w całości do Konsumentów w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu Cywilnego, tj. osób fizycznych dokonujących z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Definicje:

Administrator Wiedza i Praktyka sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, NIP: 526-19-92-256, REGON 012725225, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000098264; kapitał zakładowy 200 000 zł, Nr rejestrowy BDO: 000008579; e-mail:cok@wip.pl; nr tel.: 22 518 29 29 (w Dni Robocze w godz. 8:00-17:00).
Ebook to publikacja w formacie PDF lub ePub.
Eletter biuletyn elektroniczny stanowiący rodzaj usługi bezpłatnej świadczonej na rzecz Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, informujący o aktualnościach z zakresu tematyki, której dotyczą Usługi. Umowa na korzystanie z tej usługi zawierana jest równolegle z Umową i korzystanie z niej nie wymaga dodatkowej rejestracji. W pozostałym zakresie warunki świadczenia tej usługi zawarte są w regulaminie bezpłatnych e-letterów Wiedza i Praktyka sp. z o.o.
Formularz zamówienia interaktywny formularz umożliwiający złożenie Zamówienia oraz zawierający określenie warunków Umowy
Produkt Ebook lub broszura elektroniczna, nabywana przez Użytkownika od Administratora w zamian za udzielenie zgód na przesyłanie informacji handlowych, określone w ofercie Administratora przyjętej przez Użytkownika przy zawieraniu Umowy.
Dni Robocze dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Kodeks cywilny ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93, z późn. zm.).
Materiały wszelkie zbiory informacji, elementy, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, nagrania, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia, umieszczone i udostępnione przez Administratora w ramach Umowy.
Regulamin niniejszy regulamin.
Umowa umowa nabycia Produktu przez Użytkownika od Administratora na zasadach określonych w Regulaminie.
Użytkownik / Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która nabywa Produkt, na zasadach określonych w Regulaminie i obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.
Zamówienie Złożenie przez Użytkownika oświadczenia woli nabycia danego Produktu.
  • Rozdział I
  • Postanowienia ogólne
 1. Wszelkie prawa do Produktu, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej i Materiałów, należą do Administratora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Użytkownik nie jest uprawniony do publicznego udostępniania lub rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób Materiałów, ani do zachęcania lub zezwalania jakimkolwiek osobom trzecim na ich publiczne udostępnianie lub rozpowszechnianie w inny sposób, w tym w szczególności przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie.
 3. Wszelkie zawarte w Produkcie treści objęte jego tematyką mają charakter wyłącznie informacyjny. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż ewentualne, zamieszczone w ramach Materiałów informacje, w tym przykładowo rady, porady i wskazówki nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę, po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności. Działania lub zaniechania podejmowane w oparciu o te treści mogą spowodować także powstanie szkód w zakresie w jakim treści mogą nie uwzględniać specyficznych indywidualnych okoliczności danego przypadku, w związku z czym ich podejmowanie nie jest rekomendowane bez konsultacji z uprawnionym specjalistą, który takie okoliczności uwzględni.
  • Rozdział II
  • Korzystanie z Produktu
 4. Korzystanie z Produktu oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się lub skorzystania przez Użytkownika z Produktu.
 5. Korzystanie z Produktu odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz w obowiązujących przepisach prawa.
  • Rozdział III
  • Umowa
 6. Zawarcie Umowy następuje w wyniku skutecznego złożenia Zamówienia przez Użytkownika na dany Produkt. W zakresie Konsumenta: (a) przy zamówieniach składanych internetowo wymaga to akceptacji Regulaminu oraz kliknięcia przycisku „Pobieram”, (b) jeżeli Umowa zawierana jest przez telefon, zawarta jest ona z chwilą złożenia Zamówienia przez telefon.
 7. W celu złożenia skutecznego Zamówienia przez Użytkownika będącego osobą fizyczną niezbędne jest:
  1. podanie przez Użytkownika danych wskazanych w ofercie Administratora dla danego Produktu,
  2. wyrażenie przez niego w trakcie składania Zamówienia zgody na przetwarzanie w celach marketingowych jego danych podanych zgodnie z lit. a powyżej. W takim przypadku, Administrator wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Użytkownika, a także o znanych Administratorowi lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
 8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych przez Użytkownika będącego osobą fizyczną, oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora, a jeżeli Użytkownik tak zaznaczył, także na otrzymywanie informacji handlowych od reklamodawców współpracujących z Administratorem, na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym.
 9. W celu złożenia skutecznego Zamówienia przez Użytkownika niebędącego osobą fizyczną niezbędne jest:
  1. podanie przez Użytkownika danych wskazanych w ofercie Administratora dla danego Produktu,
  2. wyrażenie przez niego w trakcie składania Zamówienia zgody na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora lub reklamodawców współpracujących z Administratorem na dane podane zgodnie z lit. a powyżej. Zgoda taka nie jest wymagana, o ile podany przez ww. Użytkownika niebędącego osobą fizyczną adres poczty elektronicznej jest jego podstawowym firmowym adresem e-mail, udostępnionym w szczególności na jego stronie internetowej niezawierającym danych osobowych.
 10. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta, przy czym powoduje to utratę prawa do posiadania i korzystania z Produktu, wobec czego dalsze jego posiadanie lub korzystanie z niego stanowić będzie naruszenie autorskich praw majątkowych Administratora, co uprawniać go będzie do skierowania roszczeń wobec Użytkownika określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
  • Rozdział IV
  • Dostawa
 11. Produkt wysyłany jest w dniu zawarcia Umowy na adres poczty elektronicznej wskazany w tym celu przez Użytkownika w Zamówieniu.
  • Rozdział V
  • Odpowiedzialność
 12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Umowy, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie niezależne od Administratora (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej, podmiotów zajmujących się świadczeniem usług pocztowych, przewozowych, kurierskich, itp.). Administrator ponosi jednak odpowiedzialność, jak za własne działanie lub zaniechanie, za działania lub zaniechania osób, z których pomocą Umowę wykonuje, jak również osób, którym wykonanie Umowy powierza.
 13. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, mogącymi powstać na skutek korzystania przez nich z Produktu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 14. Administrator ponosi odpowiedzialność względem Użytkownika niebędącego Konsumentem, z wyłączeniem rękojmi oraz w granicach rzeczywiście poniesionej straty (damnum emergens) przez Użytkownika, przy czym do kwoty nie wyższej niż 2000 zł.
 15. W przypadku gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy stanowi zarazem czyn niedozwolony, odpowiedzialność Administratora wobec Użytkownika niebędącego Konsumentem ogranicza się wyłącznie do odpowiedzialności kontraktowej, określonej w Regulaminie.
 16. Wyłącznym źródłem zobowiązań Administratora jest niniejszy Regulamin, oferta Administratora przyjęta przez Użytkownika, ogólny regulamin świadczenia usług oraz sprzedaży towarów Administratora oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. W zakresie w jakim postanowienia oferty Administratora przyjętej przez Użytkownika byłyby sprzeczne z niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają postanowienia tej oferty.
 17. Administrator zastrzega sobie prawo do umieszczania w Produkcie treści reklamowych dotyczących własnych towarów i usług, jak i towarów i usług osób trzecich.
 18. Na Produkty Administrator nie udziela gwarancji oraz nie przewiduje dla nich dodatkowych usług posprzedażowych.
  • Rozdział VI
  • Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw
 19. W przypadku gdy Użytkownik lub inna osoba uzna, iż Materiały naruszają ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem, może powiadomić Administratora o potencjalnym naruszeniu.
 20. Administrator powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje działania mające na celu weryfikację i usunięcie z Produktów Materiałów, o których mowa w pkt 19, będących przyczyną naruszenia
  • Rozdział VII
  • Reklamacje
 21. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Administratora lub nierealizowania jej zgodnie z Regulaminem, Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji bezpośrednio do Administratora.
 22. Wszelkie reklamacje dotyczące Produktu należy zgłaszać z podaniem opisu reklamacji i przyczyn jej zgłoszenia oraz podaniem danych identyfikujących Użytkownika wnoszącego reklamację. Reklamacje takie można w szczególności zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: cok@wip.pl.
 23. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna.
 24. Reklamacja dotycząca Produktu powinna zostać przesłana w formie pisemnej na adres: ul. Paderewskiego 167, 05-070 Sulejówek wraz z reklamowanym Produktem oraz dowodem jego zakupu albo zgłoszona drogą elektroniczną na adres e-mail: cok@wip.pl z podaniem opisu reklamacji i przyczyn jej zgłoszenia oraz podaniem danych identyfikujących Użytkownika wnoszącego reklamację.
 25. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Administrator zobowiązuje się wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dni od dnia zgłoszenie reklamacji przez Użytkownika.
 26. Każda reklamacja złożona przez Użytkownika powinna zawierać następujące elementy:
  1. imię i nazwisko Użytkownika, firma (nazwa) Użytkownika;
  2. adres do korespondencji lub adres e-mail;
  3. wskazanie Produktu, z którym wiąże się reklamacja;
  4. wskazanie okoliczności uzasadniających reklamację;
  5. określenie zakresu żądania przez Użytkownika składającego reklamację.
 27. Jeżeli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwraca się do Użytkownika składającego reklamację o ich uzupełnienie.
 28. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 14 Dni Roboczych od daty otrzymania reklamacji w prawidłowy sposób, określony w pkt 24 i spełniającej wymogi wskazane w pkt 26. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin ten liczy się od dnia dostarczenia uzupełnionej reklamacji.
 29. Odpowiedź na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia, zostanie wysłana wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym na wyraźną prośbę Użytkownika, Administrator wysyła odpowiedź na reklamację na inny adres poczty elektronicznej, wskazany przez Użytkownika lub w formie pisemnej na wskazany przez Użytkownika adres do korespondencji. Odpowiedź na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia może też być udzielona przez Administratora lub przedstawiciela Administratora bezpośrednio Użytkownikowi drogą telefoniczną.
 30. W terminie 14 dni od dnia udzielenia przez Administratora odpowiedzi na złożoną reklamację, Użytkownik wskazuje czy akceptuje przedstawioną propozycję rozpatrzenia tej reklamacji. Niedotrzymanie tego terminu przez Użytkownika uprawnia Administratora do uznania drogi postępowania reklamacyjnego za wyczerpaną i przyjęcia udzielonej odpowiedzi na reklamację za ostateczną.
 31. W przypadku braku akceptacji Użytkownika odnośnie propozycji rozpatrzenia reklamacji, o której mowa w pkt 30 i podania przez Użytkownika przyczyn odmowy tej akceptacji, w terminie tam określonym - Administrator ponownie rozpatruje reklamację w terminie 7 dni. Odpowiedź Administratora na reklamację po upływie tego terminu jest ostateczna.
 32. W przypadku ostatecznego uznania reklamacji Produktu za nieuzasadnioną, Administrator przekaże Użytkownikowi szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji.
 33. Użytkownik może zgłosić Administratorowi swoje uwagi w związku z Umową. Uwagi powinny być zgłoszone drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w pkt 24. Administrator, w miarę możliwości, lecz nie później niż w terminie 21 Dni Roboczych od dnia zgłoszenia ww. uwag, udziela odpowiedzi na uzasadnione zastrzeżenia Użytkownika, na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu ww. uwag
  • Rozdział VIII
  • Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
 34. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników zamieszczone są pod adresem: http://www.wip.pl/polityka-prywatnosci.
  • Rozdział IX
  • Odpowiednie stosowanie przepisów o Konsumentach
 35. W zakresie w jakim postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, ma on także zastosowanie w całości do osób fizycznych zawierających umowy objęte Regulaminem bezpośrednio związane z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że nie posiadają one dla nich charakteru zawodowego. Są oni w takim przypadku traktowani jak Konsumenci.
  • Rozdział X
  • Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu
 36. Niniejszy Regulamin obowiązuje dla Umów zawartych od dnia 24.02.2021 r.
 37. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony www.wip.pl
 38. Z ważnych przyczyn (takich jak np. zmiana przepisów prawa lub praktyki jego stosowania lub zmiana oferty), Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany te nie mają wpływu na już zawarte Umowy.
 39. Nie stanowi zmiany Regulaminu: zmiana zawartych w nim danych teleadresowych dotyczących Administratora, ani zmiana danych Administratora wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzenia przez niego działalności.
 40. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa, należy tę część interpretować w taki sposób, by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała w najbardziej zbliżonym jak to możliwe zakresie intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.
 41. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem, mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także ustawy o prawach Konsumenta.
 42. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Użytkownika będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 43. Niniejszy regulamin nie dotyczy sprzedaży na próbę produktów i usług Administratora.
 44. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu lub Umowy jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu lub Umowy, których Stronom nie uda się w pierwszej kolejności rozwiązać ugodowo, podlegają następnie rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Administratora, a w odniesieniu do Konsumentów, sąd powszechny właściwy zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi przepisami ustawy z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.