Regulamin bezpłatnych e-letterów Wiedza i Praktyka sp. z o.o.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Wiedza i Praktyka sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie w zakresie bezpłatnych e-letterów.

Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie wobec podmiotów będących Przedsiębiorcami w rozumieniu przepisu art. 431 Kodeksu Cywilnego, tj. osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

W zakresie w jakim postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej ma on także zastosowanie w całości do Konsumentów w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu Cywilnego, tj. osób fizycznych dokonujących z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Definicje:

Administrator Wiedza i Praktyka sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, NIP: 526-19-92-256, REGON 012725225, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000098264; kapitał zakładowy 200 000 zł, nr rejestrowy BDO: 000008579, e-mail:cok@wip.pl; nr tel.: 0 22 518 29 29 (w Dni Robocze w godz. 9:00-17:00).
Dni Robocze dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
e-letter każdy bezpłatny biuletyn elektroniczny Administratora na który zapisał się Użytkownik, świadczony na rzecz Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, informujący o aktualnościach z zakresu tematyki wskazanej przy zapisie na dany biuletyn elektroniczny.
Kodeks cywilny ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93, z późn. zm.)
Materiały wszelkie zbiory informacji, elementy, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, nagrania, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia, umieszczone i udostępnione przez Administratora w ramach e-lettera.
Regulamin niniejszy regulamin, określający m.in. warunki i zasady korzystania z e-lettera oraz procedury reklamacyjnej.
Rejestracja / Zapis czynność faktyczna dokonywana przez Użytkownika w sposób określony w Regulaminie, niezbędna do uzyskania przez Użytkownika dostępu do Usług.
Umowa umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem na czas przewidziany zgodnie z Regulaminem w zakresie e-lettera.
Usługi Aplikacje, narzędzia oraz inne funkcjonalności i Materiały udostępniane drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem e-lettera , na zasadach określonych w Regulaminie.
Użytkownik osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług, na zasadach określonych Regulaminem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Zablokowanie dostępu do Usług stan, w którym Użytkownik nie może, z przyczyn określonych w Regulaminie, korzystać z Usług.
  • Rozdział I
  • Postanowienia ogólne
 1. Wszelkie prawa do e-lettera, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa własności intelektualnej do jego nazwy i Materiałów, należą do Administratora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. E-letter jest udostępniany przez Administratora poprzez wysyłanie go za pośrednictwem sieci Internet na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika podczas Zapisu.
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do publicznego udostępniania lub rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób Materiałów ani do zachęcania lub zezwalania jakimkolwiek osobom trzecim na ich publiczne udostępnianie lub rozpowszechnianie w inny sposób, w tym w szczególności przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie.
 4. Wszelkie zawarte w e-letterze treści objęte jego tematyką mają charakter wyłącznie informacyjny. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż ewentualne, zamieszczone w ramach Materiałów informacje, w tym przykładowo rady, porady i wskazówki nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę, po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności. Działania lub zaniechania podejmowane w oparciu o te treści mogą spowodować także powstanie szkód w zakresie w jakim treści mogą nie uwzględniać specyficznych indywidualnych okoliczności danego przypadku, w związku z czym ich podejmowanie nie jest rekomendowane bez konsultacji z uprawnionym specjalistą, który takie okoliczności uwzględni.
  • Rozdział II
  • Korzystanie z e-lettera
 5. Korzystanie z e-lettera oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się lub skorzystania przez Użytkownika z Materiałów.
 6. Korzystanie z e-lettera odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz w obowiązujących przepisach prawa.
 7. Administrator dołoży starań, aby korzystanie z e-lettera było możliwe dla Użytkowników z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Administrator nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Użytkownika, umożliwi korzystanie z Serwisu. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego to oprogramowanie w celu korzystania z plików pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, przeglądarka internetowa zgodna ze standardem Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 11.0, przy czym za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Wymagane jest także posiadanie aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 8. Użytkownik korzystając z e-lettera nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Materiały, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę Materiałów.
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w zapewnianiu e-lettera wywołane działaniem siły wyższej, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników. Zabronione jest uprawianie, bez wiedzy i wyraźnej zgody Administratora, działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej przy pomocy e-lettera, Materiałów lub w związku z nimi.
 10. Administrator nie jest zobowiązany do utrzymania określonej częstotliwości wysłania e-lettera.
 11. Wszelkie nadzwyczajne oznaki funkcjonowania e-lettera, w szczególności inny wygląd e-lettera, niespotykane dotychczas komunikaty, obrazy etc. bez uprzedniej informacji wystosowanej przez Administratora do Użytkowników dotyczącej możliwości wystąpienia takich zdarzeń, mogą oznaczać próbę bezprawnego działania podmiotów trzecich. W takich okolicznościach Administrator zaleca niezwłoczne przerwanie korzystania z e-lettera. Korzystanie z Usług nie może zastępować obowiązków nałożonych na Użytkownika bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, gdy przewidują one określoną formę i sposób działania Użytkownika. Usługi polegają wyłącznie na zapewnieniu stosownych funkcjonalności oraz narzędzi wspomagających Użytkowników w celu skorzystania z Usług.
  • Rozdział III
  • Umowa
 12. Do zawarcia z Użytkownikiem Umowy dochodzi z chwilą:
  1. złożenia zamówienia telefonicznego na e-letter przez Użytkownika,
  2. złożenia zamówienia na e-letter przy składaniu zamówienia na bezpłatny produkt Administratora poprzez formularz internetowy dla takiego produktu lub podczas rozmowy sprzedażowej,
  3. złożenie zamówienia na e-letter przy składaniu zamówienia na płatny produkt Administratora poprzez formularz internetowy dla takiego produktu lub podczas rozmowy sprzedażowej.
 13. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 14. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych przez Użytkownika będącego osobą fizyczną, oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora, a jeżeli Użytkownik tak zaznaczył, także na otrzymywanie informacji handlowych od reklamodawców współpracujących z Administratorem, na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym.
 15. Użytkownik niebędący osobą fizyczną może w trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora lub reklamodawców współpracujących z Administratorem na adres poczty elektronicznej tego Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta. Przy czym zgoda taka nie jest wymagana, o ile podany przez ww. Użytkownika niebędącego osobą fizyczną adres poczty elektronicznej jest jego podstawowym firmowym adresem e-mail, udostępnionym w szczególności na jego stronie internetowej.
 16. Administrator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji danych podanych w formularzu rejestracyjnym przez Użytkownika w celu ustalenia, czy są zgodne z prawdą. Użytkownik jest zobowiązany do umożliwienia Administratorowi przeprowadzenia weryfikacji, w szczególności poprzez udzielenie dodatkowych wyjaśnień na prośbę Administratora.
 17. Podanie przez Użytkownika danych niezgodnych z prawdą lub niepełnych uprawnia Administratora do odmowy potwierdzenia Rejestracji i przyjęcia zamówienia na Usługi świadczone odpłatnie lub, w przypadku stwierdzenia nieprawdziwości w/w danych po rozpoczęcia świadczenia Usług, uprawnia Administratora do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
  • Rozdział IV
  • Usługi
 18. Administrator świadczy Usługi drogą elektroniczną, na zasadach określonych w Regulaminie.
 19. Usługi polegają w szczególności na udostępnianiu Użytkownikom, drogą elektroniczną, za pośrednictwem e-letter Materiałów.
  • Rozdział V
  • Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw
 20. W przypadku gdy Użytkownik lub inna osoba uzna, iż Materiały naruszają ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem, może powiadomić Administratora o potencjalnym naruszeniu.
 21. Administrator powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje działania mające na celu weryfikację i usunięcie z e-lettera Materiałów, o których mowa w pkt 74, będących przyczyną naruszenia.
  • Rozdział VI
  • Reklamacje
 22. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usług e-lettera przez Administratora lub nierealizowania ich zgodnie z Regulaminem, Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji bezpośrednio do Administratora.
 23. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania e-lettera oraz problemy z korzystaniem z Usług należy składać z podaniem opisu reklamacji i przyczyn jej zgłoszenia oraz podaniem danych identyfikujących Użytkownika wnoszącego reklamację. Reklamacja takie można szczególność zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: cok@wip.pl
 24. Każda reklamacja złożona przez Użytkownika powinna zawierać następujące elementy:
  1. imię i nazwisko Użytkownika, firma (nazwa) Użytkownika;
  2. adres e-mail;
  3. wskazanie Usługi, z którą wiąże się reklamacja;
  4. wskazanie okoliczności uzasadniających reklamację;
  5. określenie zakresu żądania przez Użytkownika składającego reklamację.
 25. Jeżeli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwraca się do Użytkownika składającego reklamację o ich uzupełnienie.
 26. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 14 Dni Roboczych od daty jej otrzymania w prawidłowy sposób, określony w pkt. 23 i spełniającej wymogi wskazane w pkt. 24. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin ten liczy się od dnia dostarczenia uzupełnionej reklamacji.
 27. Odpowiedź na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia, zostanie wysłana wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym na wyraźną prośbę Użytkownika, Administrator wysyła odpowiedź na reklamację na inny adres poczty elektronicznej, wskazany przez Użytkownika lub w formie pisemnej na wskazany przez Użytkownika adres do korespondencji. Odpowiedź na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia może też być udzielona przez Administratora lub przedstawiciela Administratora bezpośrednio Użytkownikowi drogą telefoniczną.
 28. W terminie 14 dni od dnia udzielenia przez Administratora odpowiedzi na złożoną reklamację, Użytkownik wskazuje czy akceptuje przedstawioną propozycję rozpatrzenia tej reklamacji. Niedotrzymanie tego terminu przez Użytkownika uprawnia Administratora do uznania drogi postępowania reklamacyjnego za wyczerpaną i przyjęcia udzielonej odpowiedzi na reklamację za ostateczną.
 29. W przypadku braku akceptacji Użytkownika odnośnie propozycji rozpatrzenia reklamacji, o której mowa w pkt 28 i podania przez Użytkownika przyczyn odmowy tej akceptacji w terminie tam określonym - Administrator ponownie rozpatruje reklamację w terminie 7 dni. Odpowiedź Administratora na reklamację po upływie tego terminu jest ostateczna.
 30. Użytkownik może zgłosić Administratorowi swoje uwagi w związku z korzystaniem z Usług. Uwagi winne być zgłoszone drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w pkt 23. Administrator, w miarę możliwości, lecz nie później niż w terminie 21 Dni Roboczych od dnia zgłoszenia ww. uwag, udziela odpowiedzi na uzasadnione zastrzeżenia Użytkownika, na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu ww. uwag.
  • Rozdział VII
  • Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
 31. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników zamieszczone są pod adresem – http://www.wip.pl/polityka-prywatnosci.
 32. Administrator umieszcza na stronach swoich serwisów odnośniki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje stron internetowych prowadzonych przez inne podmioty, niezależne od Administratora.
 33. Gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług Serwisu za pośrednictwem przeglądarki, aplikacji, serwery Administratora automatycznie rejestrują pewne informacje. Dzienniki serwerów mogą zawierać takie informacje, jak żądanie sieciowe, rodzaj interakcji z Usługą, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania oraz co najmniej jeden plik cookie, który pozwala jednoznacznie zidentyfikować przeglądarkę lub konto Użytkownika.
 34. Administrator może przechowywać wiadomości e-mail i inną korespondencję skierowaną do Użytkownika, aby móc odpowiadać na pytania, reagować na zgłoszenia i udoskonalać Usługi. Adres e-mail Użytkownika może zostać użyty do nawiązania z nim kontaktu w sprawie Usług.
  • Rozdział VIII
  • Rezygnacja z Usług, Zablokowanie dostępu do Usług oraz rozwiązanie Umowy
 35. Administrator jest uprawniony do Zablokowania dostępu Użytkownika do e-lettera w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Administratora lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy Zablokowanie dostępu do e-lettera jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Materiałów lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Usług z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę Zablokowania dostępu do Usług. Administrator może zawiadomić Użytkownika o zamiarze Zablokowania dostępu do e-lettera z wyprzedzeniem 5 Dni Roboczych drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika.
 36. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym poprzez kliknięcia na wyraz „Wypisz” zawarty na dole każdego e-lettera lub poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na dane kontaktowe Administratora wskazane w części Definicje niniejszego Regulaminu.
 37. Niezależenie od innych postanowień Regulaminu, Administrator może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca, w przypadku gdy postanowi zakończyć świadczenie usług objętych tą Umową lub postanowi zakończyć świadczyć je bezpłatnie.
 38. Użytkownik może złożyć oświadczenie woli o wypowiedzeniu Umowy w dowolnej w formie doręczając je do Administratora. Procedura ta ma odpowiednie zastosowanie w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Administratora, przy czym Administrator wykorzystuje w tym celu dane teleadresowe Użytkownika podane przez niego w trakcie procedury Rejestracji.
 39. Rezygnacja z korzystania z Usług świadczonych odpłatnie nie jest równoznaczna z rezygnacją z korzystania z Usług bezpłatnych.
 40. Rezygnacja z korzystania z Usług świadczonych bezpłatnie nie jest równoznaczna z rezygnacją z korzystania z Usług płatnych.
 41. Celem rezygnacji z otrzymywania informacji marketingowych Użytkownik może poinformować o tym fakcie Administratora w formie wiadomości e-mail, faksem, telefonicznie lub w formie korespondencji pocztowej na adresy i numery wskazane w definicjach do niniejszego regulaminu.
  • Rozdział IX
  • Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu
 42. Niniejszy Regulamin obowiązuje dla Umów zawartych od dnia od dnia 24.02.2021r.
 43. Z ważnych przyczyn (takich jak np. zmiana przepisów prawa lub praktyki jego stosowania lub zmiana funkcjonalności e-lettera), Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
 44. O treści zmiany Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony przez Administratora najpóźniej na miesiąc przed jej wprowadzeniem, poprzez e-maila wysłanego do niego na adres e-mail wskazany do otrzymywania e-lettera.
 45. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy o świadczenie Usług płatnych najpóźniej na 14 dni przed wejściem w życie zmian Regulaminu. Zmiana treści Regulaminu obowiązuje Użytkownika o statusie Konsumenta, jeśli nie wypowie on Umowy w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości o zmianie Regulaminu wraz z informacją gdzie może zapoznać się z jego nową wersją, zaś w przypadku Użytkownika nieposiadającego statusu Konsumenta, jeżeli nie rozwiąże on Umowy najpóźniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian Regulaminu. W przypadku dokonania takiego wypowiedzenia przez Konsumenta lub złożenia przez Użytkownika oświadczenia o rozwiązaniu Umowy, zawarta z nimi Umowa ulegnie rozwiązaniu z końcem dnia poprzedzającego wejście w życie zmian Regulaminu.
 46. Nie stanowi zmiany Regulaminu: zmiana zawartych w nim danych teleadresowych dotyczących Administratora, ani zmiana danych Administratora wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzenia przez niego działalności.
 47. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa, należy tę część interpretować w taki sposób, by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała w najbardziej zbliżonym jak to możliwe zakresie intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne
 48. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem, mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także Ustawy o prawach Konsumenta.
 49. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Użytkownika będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 50. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu lub Umowy jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu lub Umowy, których Stronom nie uda się w pierwszej kolejności rozwiązać ugodowo, podlegają następnie rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Administratora, a w odniesieniu do Konsumentów, sąd powszechny właściwy zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi przepisami ustawy z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.