Regulamin odpłatnych szkoleń internetowych spółki Wiedza i Praktyka sp. z o.o.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie odpłatnych szkoleń internetowych spółki Wiedza i Praktyka sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie wobec podmiotów będących Przedsiębiorcami w rozumieniu przepisu art. 431 Kodeksu Cywilnego, tj. osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

W zakresie w jakim postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej ma on także zastosowanie w całości do Konsumentów w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu Cywilnego, tj. osób fizycznych dokonujących z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Definicje:

Administrator Wiedza i Praktyka sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, NIP: 526-19-92-256, REGON 012725225, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000098264; kapitał zakładowy 200 000 zł, nr rejestrowy BDO: 000008579, e-mail:cok@wip.pl; nr tel.: 0 22 518 29 29 (w Dni Robocze w godz. 9:00-17:00).
Cena udostępniana w danym Serwisie informacja o opłatach należnych Administratorowi od Użytkownika za dane Szkolenie.
Formularz zamówienia interaktywny formularz udostępniany w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia poprzez kliknięcie stosownego przycisku oraz zawierający dookreślenie warunków Umowy.
Druk zamówienia formularz udostępniany do pobrania w Serwisie, przeznaczony do składania Zamówienia poprzez przesłanie pocztę elektroniczną oraz zawierający dookreślenie warunków Umowy.
Dni Robocze dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Hasło ciąg znaków ustalonych i przekazanych Użytkownikowi przez Administratora po przyjęciu Zamówienia przez Administratora, niezbędny do korzystania z Usług.
Kodeks cywilny ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93, z późn. zm.)
Login indywidualna nazwa nadana i przekazana Użytkownikowi przez Administratora po przyjęciu Zamówienia przez Administratora, niezbędna do korzystania z Usług.
Materiały wszelkie dane, zbiory informacji, elementy, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, nagrania, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia, umieszczone i udostępnione przez Administratora na Stronie Internetowej Serwisu lub w ramach Szkolenie, a także materiał szkoleniowy wskazany w ofercie Administratora na dane Szkolenie, udostępniany np. w postaci drukowanej lub elektronicznej.
Produkt Szkolenie określone w ofercie Administratora przyjętej przy zawieraniu Umowy przez Użytkownika.
Regulamin niniejszy regulamin.
Serwis Każdy serwis internetowy udostępniany przez Administratora za pomocą sieci Internet na stronie internetowej danego serwisu, za pośrednictwem którego Administrator świadczy usługi w zakresie Szkoleń.
Szkolenie / Webinarium szkolenie oferowane przez Administratora za odpłatnością pieniężną, w którym udział może być zamówiony przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, organizowane drogą elektroniczną, prowadzone i realizowane za pomocą technologii webcast, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym spotkanie a uczestnikami, z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi, np. czatu.
Strona Internetowa Serwisu strona internetowa, na której prowadzony jest dany Serwis.
Umowa umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.
Usługi Produkty, aplikacje, narzędzia oraz inne funkcjonalności i Materiały udostępniane drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem danego Serwisu, na zasadach określonych w Regulaminie.
Użytkownik osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług.
Zablokowanie dostępu do Usług stan, w którym Użytkownik nie może, z przyczyn określonych w Regulaminie, korzystać z Usług.
Zamówienie oświadczenie woli Użytkownika zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie Usług.
  • Rozdział I
  • Postanowienia ogólne
 1. Wszelkie prawa do Serwisu i Materiałów, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa własności intelektualnej oraz prawa do ich nazwy i domeny internetowej, należą do Administratora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Serwis jest udostępniany przez Administratora za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Serwisu jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do publicznego udostępniania lub rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób Materiałów ani do zachęcania lub zezwalania jakimkolwiek osobom trzecim na ich publiczne udostępnianie lub rozpowszechnianie w inny sposób, w tym w szczególności przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie.
 4. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu przez Użytkowników lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204, z późn. zm.).
 5. Wszelkie zawarte w Serwisie i Materiałach treści mają charakter wyłącznie informacyjny. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż ewentualne, zamieszczone w ramach Materiałów informacje, w tym przykładowo rady, porady i wskazówki nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę, po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności. Działania lub zaniechania podejmowane w oparciu o te treści mogą spowodować także powstanie szkód w zakresie w jakim treści mogą nie uwzględniać specyficznych indywidualnych okoliczności danego przypadku, w związku z czym ich podejmowanie nie jest rekomendowane bez konsultacji z uprawnionym specjalistą, który takie okoliczności uwzględni.
  • Rozdział II
  • Korzystanie z Serwisu i Materiałów
 6. Korzystanie z Serwisu i Materiałów oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się lub skorzystania z nich przez Użytkownika.
 7. Korzystanie z Serwisu i Materiałów odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz w obowiązujących przepisach prawa.
 8. Administrator dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla Użytkowników z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Administrator nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Użytkownika, umożliwi korzystanie z Serwisu. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu, w tym Szkoleń, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, to oprogramowanie w celu korzystania z plików pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, przeglądarka internetowa zgodna ze standardem Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 11.0, przy czym za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Wymagane jest także posiadanie aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 9. Użytkownik korzystając z Serwisu nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Materiały, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę Materiałów, ani w mechanizm działania Serwisu.
 10. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Administratora. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności które destabilizowałyby pracę Serwisu, utrudniałyby dostęp do Serwisu lub Materiałów lub korzystanie z nich. Zabronione jest również podejmowanie innych działań na szkodę Administratora, Użytkowników lub zagrażających ich prawom lub interesom.
 11. Zabronione jest uprawianie, bez wiedzy i wyraźnej zgody Administratora, działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej przy pomocy Serwisu, Materiałów lub w związku z nimi.
 12. Administrator potwierdza, iż niezależnie od podjętych przez niego działań mających na celu zabezpieczenie Serwisu, ze względu na publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, Użytkownicy powinni liczyć się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione. Dlatego Użytkownicy powinni, również w celu podwyższenia bezpieczeństwa swojego sprzętu oraz danych, stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia poprzez stosowanie programów antywirusowych i chroniących tożsamość korzystających z sieci Internet. Administrator zaleca unikanie korzystania z Serwisu przy użyciu nieznanych komputerów osobistych oraz zaleca unikanie zapisywania Hasła w przeglądarce internetowej.
 13. Wszelkie nadzwyczajne oznaki funkcjonowania Serwisu, w szczególności inny wygląd Serwisu, niespotykane dotychczas komunikaty, obrazy etc. bez uprzedniej informacji wystosowanej przez Administratora do Użytkowników dotyczącej możliwości wystąpienia takich zdarzeń, mogą oznaczać próbę bezprawnego przejęcia Loginu i Hasła lub innego bezprawnego działania podmiotów trzecich. W takich okolicznościach Administrator zaleca niezwłoczne przerwanie korzystania z Serwisu. Korzystanie z Usług nie może zastępować obowiązków nałożonych na Użytkownika bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, gdy przewidują one określoną formę i sposób działania Użytkownika. Usługi polegają wyłącznie na zapewnieniu stosownych funkcjonalności oraz narzędzi wspomagających Użytkowników w celu skorzystania z Usług.
  • Rozdział III
  • Umowa
 14. Zawarcie umowy na korzystania z zawartości Serwisu niewymagających złożenia Zamówienia, następuje każdorazowo z chwilą takiego skorzystania z nich przez Użytkownika.
 15. Zawarcie umowy o udział w Szkoleniu (tj. Umowy) następuje w wyniku skutecznego złożenia przez Użytkownika Zamówienia, tj. z chwilą otrzymania przez Użytkownika na adres e-mail podany przez niego w Formularzu Zamówienia, wiadomości ze zwrotną informacją od Administratora o dokonaniu przyjęcia Zamówienia.
 16. Nieprzesłanie Użytkownikowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 15 w ciągu 48 godzin (wypadających w Dni Robocze) od jego złożenia oznaczana, że nie zostało ono przyjęte.
 17. Umowa o korzystania z zawartości Serwisu niewymagających złożenia Zamówienia zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 18. Umowa w przedmiocie udziału w Szkoleniu zostaje zawarta na czas określony, tj. na czas trwania danego Szkolenia.
 19. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Serwisu wymaga akceptacji Regulaminu oraz kliknięcia przycisku „ Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 20. Na Stronie Serwisu przy każdym Szkoleniu znajduje się jego opis, dookreślający warunki Umowy w zakresie danego Szkolenia, w tym jego Cenę i termin jej zapłaty, a także jego formę oraz zasady na jakich jest organizowane, w tym warunki uczestnictwa w Szkoleniu, m.in. minimalną liczbę uczestników oraz związane z nim ewentualne dodatkowe świadczenia na rzecz uczestników Szkolenia.
 21. Z zastrzeżeniem pkt 23 poniżej, zgodnie z ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.), Użytkownikom będącym Konsumentami przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy. Do odstąpienia od Umowy konieczne jest złożenie Administratorowi stosownego oświadczenia. W tym celu można skorzystać z wzoru oświadczenia który znajduje się tutaj (kliknij aby pobrać: http://regulamin.wip.pl/odstapienie/formularz_odstapienia.docx) i wysłać stosowne oświadczenie na adres: cok@wip.pl.
 22. Administrator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności.
 23. Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt. 21 zdanie pierwsze, nie przysługuje m.in. w odniesieniu do Umów:
  1. o świadczenie Usług, jeżeli Administrator wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo do odstąpienia od Umowy;
  2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęto za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy określonego w pkt 21.
  • Rozdział IV
  • Szkolenia
 24. Udział w danym Szkoleniu wymaga złożenia na nie Zamówienia poprzez stosowny Formularz Zamówienia dostępny w Serwisie lub poprzez wysłanie skanu wypełnionego i podpisanego Druku Zamówienia (którego druk można pobrać także w Serwisie) na adres: szkolenia@wip.pl.
 25. Najpóźniej w dniu poprzedzającym planowane Szkolenie, na podany w Zamówieniu adres mailowy, zostanie wysłany link do platformy, na której się ono odbędzie wraz z instrukcją postępowania, w tym zawierający Hasło i Login, o ile będą one wymagane. Udział w Szkoleniu nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania, a konieczne jest jedynie stabilne łącze internetowe oraz przeglądarka internetowa.
 26. Po zakończeniu Szkolenia Uczestnik otrzymuje na adres mailowy podany w Zamówieniu certyfikat potwierdzający jego uczestnictwo w Szkoleniu.
 27. Administrator informuje Użytkownika niezwłocznie o ewentualnych zmianach związanych z organizacją Szkolenia (dotyczących w szczególności daty, prelegenta, tematu Szkolenia).
 28. Administratorowi przysługuje prawo do odwołania Szkolenia przed wyznaczonym terminem Szkolenia w przypadku, gdy na udział w Szkoleniu zostanie zgłoszona mniejsza liczba uczestników niż minimalna ich liczba uczestników określona przez Administratora w opisie Szkolenia.
 29. W przypadku określonym w pkt 28 powyżej, a także w przypadkach, gdy do odwołania Szkolenia doszło z winy Administratora, Administrator zwraca Użytkownikowi, który zawarł Umowę 100% wpłaconej przez niego Ceny Szkolenia. Przy czym Administrator dokłada wszelkich starań, aby w przypadku odwołania Szkolenia zaoferować Użytkownikowi inne Szkolenie o podobnej tematyce, a w przypadku braku minimalnej wyznaczonej liczby uczestników Szkolenia, zorganizować Szkolenie w innym terminie.
 30. Z zastrzeżeniem prawa Konsumentów, do odstąpienia od Umowy zgodnie z pkt 21 powyżej, warunki rezygnacji ze Szkolenia, w tym terminy tej rezygnacji oraz wiążący się z tym zakres obowiązku zapłaty Ceny za Szkolenie, określane są każdorazowo w opisie Szkolenia zamieszczonym w Serwisie.
 31. Jeżeli dla udziału w danym Szkoleniu wymagane jest wpisanie Loginu i Hasła, Użytkownik wpisuje je zgodnie z instrukcją przesłaną dla danego Szkolenia przez Administratora.
 32. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania swojego Loginu ani Hasła jakimkolwiek osobom trzecim. Udostępnienie Loginu i/lub Hasła przez Użytkownika jakiekolwiek nieuprawnionej osobie trzeciej uważane będzie za rażące naruszenie postanowień Regulaminu.
 33. Administratorowi przysługuje prawo kontroli korzystania z Usług świadczonych przy użyciu przyznanego Użytkownikowi Loginu i Hasła, poprzez zbieranie danych i prowadzenie rejestrów dokumentujących korzystanie z Serwisu przez Użytkownika.
 34. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Loginu ani Hasła oraz do dołożenia wszelkich starań w celu spełnienia tego wymogu. W przypadku powzięcia przez Administratora uzasadnionego podejrzenia, że Użytkownik udostępnił Login lub Hasło osobie trzeciej, Administrator może rozwiązać Umowę po wezwaniu Użytkownika do przedstawienia wyjaśnień i niewykonaniu tego wezwania przez Użytkownika w terminie 7 Dni Roboczych od dnia jego doręczenia.
 35. Administrator ma prawo tworzyć i wdrażać zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem Materiałów, jak również wdrażać rozwiązania techniczne umożliwiające identyfikację i weryfikację tożsamości Użytkownika. W przypadku zastosowania przez Administratora powyższych zabezpieczeń, Użytkownicy zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.
  • Rozdział V
  • Zamówienie
 36. W celu złożenia Zamówienia należy wypełnić wszystkie pola oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe Formularza rejestracyjnego lub Druku Zamówienia.
 37. Poprawnie wypełniony i zaakceptowany przez Użytkownika Formularz rejestracyjny jest przesyłany do Administratora i zapisywany w bazie danych Serwisu.
 38. Użytkownik będący Przedsiębiorcą podaje w formularzu rejestracyjnym następujące dane, oznaczone w tym formularzu odpowiednio jako obowiązkowe, bądź opcjonalne:
  1. imię i nazwisko Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, firma (nazwa);
  2. dane o wpisie do właściwego rejestru bądź ewidencji;
  3. NIP;
  4. imię, nazwisko, adres e-mail osoby zamawiającej Usługi, uprawnionej do działania w tym zakresie w imieniu Użytkownika;
  5. adres (miasto, kod pocztowy, nazwa ulicy, nr domu, nr lokalu);
  6. numer telefonu kontaktowego,
  7. informacje o stopniu zwolnienia z podatku Vat.
 39. Użytkownik będący Konsumentem podaje w formularzu rejestracyjnym następujące dane, oznaczone w tym formularzu odpowiednio jako obowiązkowe, bądź opcjonalne:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres zamieszkania (miasto, kod pocztowy, nazwa ulicy, nr domu, nr mieszkania);
  3. adres e-mail;
  4. numer telefonu kontaktowego.
 40. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik będący osobą fizyczną, może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. W takim przypadku, Administrator wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Użytkownika, a także o znanych Administratorowi lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie powyższej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych uwzględnia, iż:
  1. zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta;
  2. Użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania;
  3. Udostępnienie Administratorowi przez Użytkownika będącego osobą fizyczną jego danych osobowych następuje poprzez odznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.
 41. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych przez Użytkownika będącego osobą fizyczną, oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora, a jeżeli Użytkownik tak zaznaczył także na otrzymywanie informacji handlowych od reklamodawców współpracujących z Administratorem, na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym.
 42. Użytkownik niebędący osobą fizyczną może w trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora lub reklamodawców współpracujących z Administratorem na adres poczty elektronicznej tego Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta. Przy czym zgoda taka nie jest wymagana, o ile podany przez ww. Użytkownika niebędącego osobą fizyczną adres poczty elektronicznej jest jego podstawowym firmowym adresem e-mail, udostępnionym w szczególności na jego stronie internetowej.
 43. Administrator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji danych podanych w formularzu rejestracyjnym przez Użytkownika w celu ustalenia, czy są zgodne z prawdą. Użytkownik jest zobowiązany do umożliwienia Administratorowi przeprowadzenia weryfikacji, w szczególności poprzez udzielenie dodatkowych wyjaśnień na prośbę Administratora.
 44. Podanie przez Użytkownika danych niezgodnych z prawdą lub niepełnych uprawnia Administratora do odmowy przyjęcia Zamówienia na Usługi świadczone odpłatnie lub, w przypadku stwierdzenia nieprawdziwości w/w danych po rozpoczęcia świadczenia Usług, uprawnia Administratora do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
  • Rozdział VI
  • Płatności
 45. Administrator udostępnia Użytkownikowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy:
  1. płatność przelewem,
  2. płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU– możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Serwisu.
 46. Możliwe terminy płatności za dane Szkolenie, tj. :
  1. płatność z góry przed Szkoleniem,
  2. płatność z dołu, tj. po Szkoleniu,

   określa oferta Administratora zawarta w opisie danego Szkolenia.
 47. Faktury VAT będą przesyłane przez Administratora w formie elektronicznej na adres email wskazany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia, chyba że Użytkownik zrezygnował z tej opcji i przy składaniu zamówienia wybrał od razu opcję faktury papierowej. Użytkownik może również wybrać przesyłanie faktur VAT listem zwykłym w formie papierowej na wskazany przez niego adres do korespondencji po przesłaniu takiego zgłoszenia na adres e-mail: cok@wip.pl.
 48. Wszystkie Ceny Szkoleń zamieszczone na Stronie Serwisu podawane są w złotych, zarówno jako ceny netto, tj. bez uwzględnienia obowiązującej stawki podatku VAT, jak i ceny brutto, uwzględniającej ten podatek.
 49. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian Ceny. Wprowadzone zmiany nie mają zastosowania do Zamówień złożonych przed jego zmianą Ceny.
 50. W przypadku, gdy Użytkownik opóźnia się z zapłatą w całości lub w części, Administrator zastrzega sobie prawo dochodzenia odsetek ustawowych za czas opóźnienia w zapłacie. Administrator może naliczyć odsetki od kwoty pozostałej do zapłaty, poczynając od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności.
 51. W przypadku, gdy Użytkownik opóźnia się z zapłatą kwoty wynikającej z faktur VAT w całości lub w części, Administrator zastrzega sobie prawo do Zablokowania dostępu do Usług zgodnie z Rozdziałem XII, a następnie rozwiązania Umowy o świadczenie Usług płatnych ze skutkiem natychmiastowym, jeśli Użytkownik, mimo wezwania do zapłaty wystosowanego przez Administratora, zalega z płatnością.
 52. Administrator poucza, że zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 935) w przypadku opóźnień w płatnościach przysługuje mu opłata rekompensująca co najmniej w wysokości 40 EUR, przy czym dotyczy to tylko przedsiębiorców oraz innych podmiotów wskazanych w art. 2 powołanej ustawy, a nie dotyczy Konsumentów. Administrator dochodził będzie tej kwoty wraz z należną płatnością oraz odsetkami, jeżeli opóźnienie będzie przekraczało 90 dni. Zapis ten nie ma zastosowania do Konsumentów.
  • Rozdział VII
  • Usługi
 53. Administrator za pośrednictwem Serwisu oraz ewentualnych innych rozwiązań informatycznych wskazanych w opisie danego Szkolenia, świadczy Usługi drogą elektroniczną, na zasadach określonych w Regulaminie.
 54. Administrator za pośrednictwem Serwisu świadczy Usługi 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu z gwarantowanym czasem ich świadczenia na poziomie 95%. Administrator zastrzega sobie prawo do 5 godzinnych przerw serwisowych raz w tygodniu.
 55. Usługi polegają w szczególności na udostępnianiu Użytkownikom, drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu całości lub części Materiałów. Usługi mogą być świadczone odpłatnie lub bezpłatnie.
 56. Administrator zastrzega sobie prawo wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania Użytkownikom dostępu do wybranych Usług świadczonych bezpłatnie.
  • Rozdział VIII
  • Odpowiedzialność
 57. Administrator jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu Usług Serwisu i udostępnianiu Serwisu, jeśli ich powodem jest:
  1. modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Administratora;
  2. siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Administratora).
 58. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Administrator będzie w miarę możliwości informował poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów na Stronie Internetowej Serwisu.
 59. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu i Materiałów, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności w przypadku podania przez Użytkownika błędnych danych, czy za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) Loginu lub Hasła. Administrator zapewnia możliwość odzyskania Hasła przez Użytkownika. Administrator odpowiada jednak, jeśli utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie jego Loginu/i lub Hasła przez osoby trzecie nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Administratora lub z przyczyn, za które Administrator ponosi odpowiedzialność.
 60. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, powstałymi na skutek korzystania przez nich z Serwisu i Materiałów w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 61. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i poprawność danych oraz informacji wprowadzonych przez Użytkownika do Serwisu, w tym Materiałów, jak również za treść i poprawność danych oraz informacji wprowadzonych przez Użytkownika do generowanych, z wykorzystaniem Serwisu, Formularzy.
 62. Administrator ponosi odpowiedzialność względem Użytkownika niebędącego Konsumentem w granicach rzeczywistej straty poniesionej (damnum emergens) przez Użytkownika, przy czym do kwoty nie wyższej niż 2000 zł.
 63. W przypadku gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie którejkolwiek z Umów stanowi zarazem czyn niedozwolony, odpowiedzialność Administratora wobec Użytkownika niebędącego Konsumentem ogranicza się wyłącznie do odpowiedzialności kontraktowej, określonej w Regulaminie.
 64. Wyłącznym źródłem zobowiązań Administratora jest niniejszy Regulamin, oferta Administratora przyjęta przez Użytkownika, ogólny regulamin świadczenia usług oraz sprzedaży towarów przez Administratora oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. W zakresie w jakim postanowienia oferty Administratora przyjętej przez Użytkowania byłyby sprzeczne z niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają postanowienia tej oferty.
 65. Administrator zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie i Materiałach treści reklamowych dotyczących własnych towarów i Usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w Internecie.
 66. Na Usługi Administrator nie udziela gwarancji oraz nie przewiduje dla nich dodatkowych usług posprzedażnych.
  • Rozdział IX
  • Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw
 67. W przypadku gdy Użytkownik lub inna osoba uzna, iż Materiały naruszają ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem, może powiadomić Administratora o potencjalnym naruszeniu.
 68. Administrator powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje działania mające na celu weryfikację i usunięcie z Serwisu Materiałów, o których mowa w pkt 67, będących przyczyną naruszenia.
  • Rozdział X
  • Reklamacje
 69. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usług przez Administratora lub nierealizowania ich zgodnie z Regulaminem, Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji bezpośrednio do Administratora.
 70. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz problemy z korzystaniem z Usług należy składać z podaniem opisu reklamacji i przyczyn jej zgłoszenia oraz podaniem danych identyfikujących Użytkownika wnoszącego reklamację. Reklamacja takie można w szczególność zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: cok@wip.pl.
 71. Każda reklamacja złożona przez Użytkownika powinna zawierać następujące elementy:
  1. imię i nazwisko Użytkownika, firma (nazwa) Użytkownika;
  2. badres e-mail;
  3. wskazanie Usługi, z którą wiąże się reklamacja;
  4. skazanie okoliczności uzasadniających reklamację;
  5. określenie zakresu żądania przez Użytkownika składającego reklamację.
 72. Jeżeli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwraca się do Użytkownika składającego reklamację o ich uzupełnienie.
 73. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 14 Dni Roboczych od daty jej otrzymania w prawidłowy sposób, określony w pkt. 70 i spełniającej wymogi wskazane w pkt. 71. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin ten liczy się od dnia dostarczenia uzupełnionej reklamacji.
 74. Odpowiedź na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia, zostanie wysłana wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym na wyraźną prośbę Użytkownika, Administrator wysyła odpowiedź na reklamację na inny adres poczty elektronicznej, wskazany przez Użytkownika lub w formie pisemnej na wskazany przez Użytkownika adres do korespondencji. Odpowiedź na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia może też być udzielona przez Administratora lub przedstawiciela Administratora bezpośrednio Użytkownikowi drogą telefoniczną.
 75. W terminie 14 dni od dnia udzielenia przez Administratora odpowiedzi na złożoną reklamację, Użytkownik wskazuje czy akceptuje przedstawioną propozycję rozpatrzenia tej reklamacji. Niedotrzymanie tego terminu przez Użytkownika uprawnia Administratora do uznania drogi postępowania reklamacyjnego za wyczerpaną i przyjęcia udzielonej odpowiedzi na reklamację za ostateczną.
 76. W przypadku braku akceptacji Użytkownika odnośnie propozycji rozpatrzenia reklamacji, o której mowa w pkt 75 i podania przez Użytkownika przyczyn odmowy tej akceptacji, w terminie tam określonym - Administrator ponownie rozpatruje reklamację w terminie 7 dni. Odpowiedź Administratora na reklamację po upływie tego terminu jest ostateczna.
 77. Użytkownik może zgłosić Administratorowi swoje uwagi w związku z korzystaniem z Usług. Uwagi winne być zgłoszone drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w pkt 70. Administrator, w miarę możliwości, lecz nie później niż w terminie 21 Dni Roboczych od dnia zgłoszenia ww. uwag, udziela odpowiedzi na uzasadnione zastrzeżenia Użytkownika, na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu ww. uwag.
  • Rozdział XI
  • Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
 78. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników zamieszczone są pod adresem: http://www.wip.pl/polityka-prywatnosci
  • Dodatkowe informacje
 79. Administrator zbiera dane dotyczące korzystania z Serwisu i Usług, w tym, w trakcie trwania połączeń internetowych, zbiera informacje dotyczące adresów IP Użytkowników na podstawie analizy „loginów dostępowych” jakim jest, w przypadku korzystania z Serwisu, podawany przez Użytkownika w procesie logowania do Konta adres poczty elektronicznej. Zebrane w ten sposób informacje wykorzystywane są wyłącznie w celach technicznych związanych z administrowaniem serwerów serwisów Administratora, a także w celach statystycznych. Administrator informuje, że zgodnie z przepisem art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest obowiązany do udzielania informacji o ww. danych organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 80. Administrator umieszcza na stronach swoich serwisów odnośniki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje stron internetowych prowadzonych przez inne podmioty, niezależne od Administratora.
 81. Gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług Serwisu za pośrednictwem przeglądarki, aplikacji, serwery Administratora automatycznie rejestrują pewne informacje. Dzienniki serwerów mogą zawierać takie informacje, jak żądanie sieciowe, rodzaj interakcji z Usługą, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania oraz co najmniej jeden plik cookie, który pozwala jednoznacznie zidentyfikować przeglądarkę lub konto Użytkownika.
 82. Administrator może przechowywać wiadomości e-mail i inną korespondencję skierowaną do Użytkownika, aby móc odpowiadać na pytania, reagować na zgłoszenia i udoskonalać Usługi. Adres e-mail Użytkownika może zostać użyty do nawiązania z nim kontaktu w sprawie Usług.
  • Rozdział XII
  • Rezygnacja z Usług, Zablokowanie dostępu do Usług oraz rozwiązanie Umowy
 83. Administrator jest uprawniony do Zablokowania dostępu Użytkownika do Usług w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Administratora lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także gdy Zablokowanie dostępu do Usług Serwisu jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Materiałów lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Usług z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę Zablokowania dostępu do Usług. Administrator może zawiadomić Użytkownika o zamiarze Zablokowania dostępu do Usług Serwisu z wyprzedzeniem 5 Dni Roboczych drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika. W każdym przypadku Zablokowania dostępu do Usług Serwisu leżących po stronie Użytkownika, w tym wskazanym w pkt 51, Administrator zachowuje prawo do wynagrodzenia za ten okres, przy czym nie dotyczy to Konsumentów.
 84. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usług bezpłatnych zawartą na czas nieokreślony, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.
 85. Niezależenie od innych postanowień Regulaminu, Administrator może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług bezpłatnych zawartą na czas nieokreślony, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca, w przypadku gdy postanowi zakończyć świadczenie usług objętych tą umową lub postanowi zakończyć świadczyć je bezpłatnie.
 86. Użytkownik może złożyć oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług bezpłatnych w dowolnej w formie doręczając je do Administratora, w tym w postaci korespondencji email na adres cok@wip.pl lub pocztowej na adresy i numery wskazane w Serwisie w zakładce „Kontakt”.
 87. Rezygnacja z korzystania z usług świadczonych odpłatnie nie jest równoznaczna z rezygnacją z korzystania z usług bezpłatnych.
 88. Celem rezygnacji z otrzymywania informacji marketingowych Użytkownik może poinformować Administratora w formie wiadomości e-mail, faksem, telefonicznie lub w formie korespondencji pocztowej na adresy i numery wskazane w Serwisie, w zakładce „Kontakt”.
  • Rozdział XIII
  • Odpowiednie stosowanie przepisów o Konsumentach
 89. W zakresie w jakim postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej ma on także zastosowanie w całości do osób fizycznych zawierających umowy objęte Regulaminem bezpośrednio związane z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że nie posiadają one dla nich charakteru zawodowego i są oni traktowani jak Konsumenci. Są oni w takim przypadku traktowani jak Konsumenci, przy czym nie dotyczą ich wyłączenia w stosowaniu zapisów Regulaminu wobec Konsumentów, o których mowa w pkt 52 oraz uprawnienia wskazane w pkt 99 Regulaminu.
  • Rozdział XIV
  • Postanowienia końcowe
 90. Niniejszy Regulamin obowiązuje od Umów zawartych od dnia 24.02.2021r.
 91. Jeżeli dla danego Produktu Administrator zaoferował Użytkownikowi związany z nim program lojalnościowy, stanowi on integralną część Regulaminu.
 92. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili z www.wip.pl.
 93. Z ważnych przyczyn (takich jak np. zmiana przepisów prawa lub praktyki jego stosowania, lub zmiana funkcjonalności Serwisu) Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
 94. O zmianie Regulaminu Administrator ogłosi poprzez umieszczenie stosownej informacji na głównej Stronie Internetowej Serwisu na co najmniej na 14 dni przed dniem wejściem zmian w życie i utrzymanie tej informacji przez co najmniej 14 dni.
 95. Zamówienia przyjęte przez Administratora przed wejściem w życie zmian Regulaminu, podlegają realizacji według postanowień Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia takiego zamówienia.
 96. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób, by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała w najbardziej zbliżonym jak to możliwe zakresie intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.
 97. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem, mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych i przepisy wykonawcze do tej ustawy, ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także Ustawy o prawach Konsumenta.
 98. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Użytkownika będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 99. Użytkownik o statusie Konsumenta może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z Umową. Chcąc skorzystać z takiej możliwości polubownego rozwiązywania sporów może on złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (link dostępny także na stronie Serwisu)."
 100. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu lub Umowy jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu lub Umowy, których Stronom nie uda się w pierwszej kolejności rozwiązać ugodowo, podlegają następnie rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Administratora, a w odniesieniu do Konsumentów, sąd powszechny właściwy zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi przepisami ustawy z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.