Regulamin sprzedaży książek, ebooków i kalendarzy spółki Wiedza i Praktyka sp. z o.o.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób odpłatnego nabywania książek, ebooków i kalendarzy spółki Wiedza i Praktyka sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie wobec podmiotów będących Przedsiębiorcami w rozumieniu przepisu art. 431 Kodeksu Cywilnego, tj. osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową

W zakresie w jakim postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, ma on także zastosowanie w całości do Konsumentów w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu Cywilnego, tj. osób fizycznych dokonujących z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Definicje:

Administrator Wiedza i Praktyka sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, NIP: 526-19-92-256, REGON 012725225, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000098264; kapitał zakładowy 200 000 zł, Nr rejestrowy BDO: 000008579; e-mail:cok@wip.pl; nr tel.: 22 518 29 29 (w Dni Robocze w godz. 8:00-17:00).
Cennik informacja o opłacie należnej Administratorowi za nabycie jego Produktu, udostępniana Użytkownikowi przed zawarciem Umowy.
Ebook to publikacja w formacie PDF lub ePub.
Formularz zamówienia interaktywny formularz umożliwiający złożenie Zamówienia oraz zawierający określenie warunków Umowy.
Produkt Książki w formie drukowanej, Ebooki lub kalendarze drukowane, nabywane przez Użytkownika za odpłatnością pieniężną, określone w ofercie Administratora przyjętej przez Użytkownika przy zawieraniu Umowy.
Dni Robocze dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Kodeks cywilny ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93, z późn. zm.).
Materiały wszelkie zbiory informacji, elementy, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, nagrania, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia, umieszczone i udostępnione przez Administratora w ramach Umowy.
Regulamin niniejszy regulamin.
Umowa umowa nabycia Produktu przez Użytkownika od Administratora na zasadach określonych w Regulaminie.
Użytkownik / Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która nabywa Produkt, na zasadach określonych w Regulaminie i obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.
  • Rozdział I
  • Postanowienia ogólne
 1. Wszelkie prawa do Produktu, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej i Materiałów, należą do Administratora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Użytkownik nie jest uprawniony do publicznego udostępniania lub rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób Materiałów ani do zachęcania lub zezwalania jakimkolwiek osobom trzecim na ich publiczne udostępnianie lub rozpowszechnianie w inny sposób, w tym w szczególności przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie.
 3. Wszelkie zawarte w Produkcie treści objęte jego tematyką mają charakter wyłącznie informacyjny. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż ewentualne, zamieszczone w ramach Materiałów informacje, w tym przykładowo rady, porady i wskazówki nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę, po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności. Działania lub zaniechania podejmowane w oparciu o te treści mogą spowodować także powstanie szkód w zakresie w jakim treści mogą nie uwzględniać specyficznych indywidualnych okoliczności danego przypadku, w związku z czym ich podejmowanie nie jest rekomendowane bez konsultacji z uprawnionym specjalistą, który takie okoliczności uwzględni.
  • Rozdział II
  • Korzystanie z Produktu
 4. Korzystanie z Produktu oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się lub skorzystania przez Użytkownika z Produktu.
 5. Korzystanie z Produktu odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz w obowiązujących przepisach prawa.
  • Rozdział III
  • Umowa
 6. Zawarcie Umowy następuje w wyniku skutecznego złożenia Zamówienia przez Użytkownika na dany Produktu. W zakresie Konsumenta: (a) przy zamówieniach składanych internetowo wymaga to akceptacji Regulaminu oraz kliknięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, (b) jeżeli Umowa zawierana jest przez telefon, zawarta jest ona z chwilą potwierdzenia przez Konsumenta woli zawarcia Umowy, po wcześniejszym przesłaniu do Konsumenta potwierdzenia jej warunków przez Administratora.
 7. Stosownie do pkt 10 poniżej, w zakresie nabycia Ebooka, złożenie skutecznego Zamówienia przez Konsumenta wymaga dodatkowo potwierdzenia przez niego, że jest świadomy utraty prawa od odstąpienia od Umowy nabycia takiego Ebooka po jego otrzymaniu i wyraża na to zgodę.
 8. Zgodnie z ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.), Użytkownikom będącym Konsumentami przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy nabycia Książki lub Kalendarza, bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Konsumenta zamówionego Produktu. Do odstąpienia od Umowy konieczne jest złożenie Administratorowi stosownego oświadczenia. W tym celu można skorzystać z wzoru oświadczenia, który znajduje się tutaj (kliknij aby pobrać: http://regulamin.wip.pl/odstapienie/formularz_odstapienia.docx ) i wysłać stosowne oświadczenie na adres: konsument@wip.pl.
 9. Administrator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności.
 10. Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt 8 zdanie pierwsze, nie przysługuje w odniesieniu do Umów, których przedmiotem jest nabycie Ebooka, jako umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  • Rozdział IV
  • Płatności
 11. Administrator udostępnia Użytkownikowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy:
  1. płatność przelewem tradycyjnym,
  2. płatności elektroniczne on-line i płatności kartą płatniczą,

   przy czym możliwe sposoby płatności dla danego Produktu, a także czy możliwa jest płatność przy odbiorze, określone są na stronie umożlwiającej jego zamówienie, a przy zamówieniach składanych telefonicznie wskazywane są podczas rozmowy sprzedażowej. Dla uniknięcia wątpliwości, wszelkie koszty transakcji finansowych ponosi Klient.
 12. Faktury VAT będą przesyłane przez Administratora w formie elektronicznej na adres email wskazany przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia, chyba że Użytkownik zrezygnował z tej opcji i przy składaniu Zamówienia wybrał od razu opcję faktury papierowej. Użytkownik może również wybrać przesyłanie faktur VAT listem zwykłym w formie papierowej na wskazany przez niego adres do korespondencji po przesłaniu takiego zgłoszenia na adres e-mail: cok@wip.pl.
 13. W przypadku, gdy Użytkownik opóźnia się z zapłatą, w całości lub w części, Administrator zastrzega sobie prawo dochodzenia odsetek ustawowych za czas opóźnienia w zapłacie. Administrator może naliczyć odsetki od kwoty pozostałej do zapłaty, poczynając od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności.
 14. Administrator poucza, że zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 935), w przypadku opóźnień w płatnościach przysługuje mu opłata rekompensująca co najmniej w wysokości 40 EUR, przy czym dotyczy to tylko przedsiębiorców oraz innych podmiotów wskazanych w art. 2 powołanej ustawy, a nie dotyczy Konsumentów. Administrator dochodził będzie tej kwoty wraz z należną płatnością oraz odsetkami, jeżeli opóźnienie będzie przekraczało 90 dni. Zapis ten nie ma zastosowania do Konsumentów.
 15. Ceny Produktów wskazane bezpośrednio przed ostatecznym złożeniem Zamówienia:
  1. zawierają̨ podatek VAT i podawane są w złotych polskich,
  2. nie zawierają kosztów dostawy, które to koszty podawane są przy wyborze sposobu dostawy Produktu przez Klienta przed ostatecznym złożeniem Zamówienia.
  • Rozdział V
  • Dostawa
 16. Z zastrzeżeniem pkt 17 poniżej, Administrator dostarcza zamówione Produkty w jeden z następujących sposobów wskazanych przez Użytkownika w Zamówieniu:
  1. “Kurier” – dostarczenie zamówionego Produktu następuje za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie, termin dostawy na terenie Polski zależy od operatora.;
  2. “Poczta Polska” – dostarczenie zamówionego Produktu następuje za pośrednictwem Poczty Polskiej, przy czym termin dostawy na terenie Polski zależy od operatora.
 17. Zgodnie z art. 543(1) Kodeksu cywilnego, jeżeli kupującym jest Konsument, sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać mu Produkt, przy czym nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia zawarcia Umowy. W razie opóźnienia w wykonaniu tego zobowiązania Użytkownik może wyznaczyć Administratorowi dodatkowy termin do wydania Produktu, a po jego bezskutecznym upływie może od Umowy odstąpić.
 18. W przypadku Ebooków wysyłane są one w dniu zawarcia Umowy na adres poczty elektronicznej wskazany w tym celu przez Użytkownika w Zamówieniu
  • Rozdział VI
  • Odpowiedzialność
 19. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, mogącymi powstać na skutek korzystania przez nich z Produktu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 20. Administrator ponosi odpowiedzialność względem Użytkownika niebędącego Konsumentem, z wyłączeniem rękojmi oraz w granicach rzeczywiście poniesionej straty (damnum emergens) przez Użytkownika, przy czym do kwoty nie wyższej niż 2000 zł.
 21. W przypadku gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy stanowi zarazem czyn niedozwolony, odpowiedzialność Administratora wobec Użytkownika niebędącego Konsumentem ogranicza się wyłącznie do odpowiedzialności kontraktowej, określonej w Regulaminie.
 22. Wyłącznym źródłem zobowiązań Administratora jest niniejszy Regulamin, oferta Administratora przyjęta przez Użytkownika, ogólny regulamin świadczenia usług oraz sprzedaży towarów przez Administratora oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. W zakresie w jakim postanowienia oferty Administratora przyjętej przez Użytkownika byłyby sprzeczne z niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają postanowienia tej oferty.
 23. Administrator zastrzega sobie prawo do umieszczania w Produkcie treści reklamowych dotyczących własnych towarów i usług, jak i towarów i usług osób trzecich.
 24. Na Produkty Administrator nie udziela gwarancji oraz nie przewiduje dla nich dodatkowych usług posprzedażowych.
  • Rozdział VII
  • Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw
 25. W przypadku gdy Użytkownik lub inna osoba uzna, iż Materiały naruszają ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem, może powiadomić Administratora o potencjalnym naruszeniu.
 26. Administrator powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje działania mające na celu weryfikację i usunięcie z Produktów Materiałów, o których mowa w pkt 25, będących przyczyną naruszenia.
  • Rozdział VIII
  • Reklamacje
 27. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Administratora lub nierealizowania jej zgodnie z Regulaminem, Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji bezpośrednio do Administratora.
 28. Wszelkie reklamacje dotyczące Produktu należy zgłaszać z podaniem opisu reklamacji i przyczyn jej zgłoszenia oraz podaniem danych identyfikujących Użytkownika wnoszącego reklamację. Reklamacje takie można w szczególności zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: cok@wip.pl.
 29. Administrator zobowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Produkt bez wad i ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za ich wady fizyczne lub prawne w zakresie określonym w art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego.
 30. Co od zasady, Administrator odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia jego wydania Użytkownikowi.
 31. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna Produktu została stwierdzona przed upływem roku od dnia jego wydania Konsumentowi, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Produktu.
 32. Administrator jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. Sprawdzenie stanu przesyłki z Produktem i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera lub pracownika poczty, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Administratorowi rozpatrzenie reklamacji.
 33. Jeżeli Produkt ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Administrator niezwłocznie wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniany lub naprawiany przez Administratora albo Administrator nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
 34. Jeżeli Produkt ma wadę, Konsument może również żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady.
 35. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Administratora usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Administratora.
 36. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna.
 37. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji m.in. w przypadku gdy Produkt obarczony jest jedną z następujących wad:
  1. fizyczne uszkodzenie kartek;
  2. błędy drukarskie i introligatorskie;
  3. wadliwość nośnika elektronicznego.
 38. Reklamacja dotycząca Produktu powinna zostać przesłana w formie pisemnej na adres: ul. Paderewskiego 167, 05-070 Sulejówek wraz z reklamowanym Produktem oraz dowodem jego zakupu albo zgłoszona drogą elektroniczną na adres e-mail: cok@wip.pl z podaniem opisu reklamacji i przyczyn jej zgłoszenia oraz podaniem danych identyfikujących Użytkownika wnoszącego reklamację.
 39. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Administrator zobowiązuje się wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Użytkownika.
 40. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy przez Konsumenta, Administrator zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od Umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki Konsument wybrał przy dokonywaniu zakupu Produktu z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania. Zwracany Produkt należy odesłać nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy na adres wskazany w pkt 38. Konsument ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu
 41. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.
 42. Użytkownik realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Administratora dostarczy mu wadliwy Produkt na adres wskazany w pkt. 38 Regulaminu.
 43. Każda reklamacja złożona przez Użytkownika powinna zawierać następujące elementy:
  1. imię i nazwisko Użytkownika, firma (nazwa) Użytkownika;
  2. adres do korespondencji lub adres e-mail;
  3. wskazanie Produktu, z którymi wiąże się reklamacja;
  4. wskazanie okoliczności uzasadniających reklamację;
  5. określenie zakresu żądania przez Użytkownika składającego reklamację.
 44. Jeżeli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwraca się do Użytkownika składającego reklamację o ich uzupełnienie.
 45. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 14 Dni Roboczych od daty otrzymania reklamacji w prawidłowy sposób, określony w pkt 38 i spełniającej wymogi wskazane w pkt 43. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin ten liczy się od dnia dostarczenia uzupełnionej reklamacji.
 46. Jeżeli Konsument składa reklamację z tytułu rękojmi, w której żąda: naprawy Produktu, wymiany Produktu na nowy, wolny od wad, obniżenia ceny - rozpatrzenie reklamacji i powiadomienie Konsumenta o jej przyjęciu bądź odrzuceniu następuje w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia reklamacji. Niewywiązanie się przez Administratora z powyższego obowiązku oznacza, że uznał on takie żądanie za uzasadnione.
 47. Odpowiedź na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia, zostanie wysłana wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym na wyraźną prośbę Użytkownika, Administrator wysyła odpowiedź na reklamację na inny adres poczty elektronicznej, wskazany przez Użytkownika lub w formie pisemnej na wskazany przez Użytkownika adres do korespondencji. Odpowiedź na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia może też być udzielona przez Administratora lub przedstawiciela Administratora bezpośrednio Użytkownikowi drogą telefoniczną.
 48. W terminie 14 dni od dnia udzielenia przez Administratora odpowiedzi na złożoną reklamację, Użytkownik wskazuje czy akceptuje przedstawioną propozycję rozpatrzenia tej reklamacji. Niedotrzymanie tego terminu przez Użytkownika uprawnia Administratora do uznania drogi postępowania reklamacyjnego za wyczerpaną i przyjęcia udzielonej odpowiedzi na reklamację za ostateczną.
 49. W przypadku braku akceptacji Użytkownika odnośnie propozycji rozpatrzenia reklamacji, o której mowa w pkt 48 i podania przez Użytkownika przyczyn odmowy tej akceptacji, w terminie tam określonym - Administrator ponownie rozpatruje reklamację w terminie 7 dni. Odpowiedź Administratora na reklamację po upływie tego terminu jest ostateczna.
 50. W przypadku ostatecznego uznania reklamacji Produktu za nieuzasadnioną, Administrator przekaże Użytkownikowi szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w przypadku Konsumenta w ciągu 14 dni roboczych odeśle na nasz koszt Administratora reklamowany Produkt.
 51. Użytkownik może zgłosić Administratorowi swoje uwagi w związku z korzystaniem z Umowy. Uwagi powinny być zgłoszone drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w pkt 38. Administrator, w miarę możliwości, lecz nie później niż w terminie 21 Dni Roboczych od dnia zgłoszenia ww. uwag, udziela odpowiedzi na uzasadnione zastrzeżenia Użytkownika, na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu ww. uwag.
  • Rozdział IX
  • Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
 52. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników zamieszczone są pod adresem: http://www.wip.pl/polityka-prywatnosci.
  • Rozdział X
  • Odpowiednie stosowanie przepisów o Konsumentach
 53. W zakresie, w jakim postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, ma on także zastosowanie w całości do osób fizycznych zawierających umowy objęte Regulaminem bezpośrednio związane z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że nie posiadają one dla nich charakteru zawodowego. Są oni w takim przypadku traktowani jak Konsumenci, przy czym nie dotyczą ich wyłączenia w stosowaniu zapisów Regulaminu wobec Konsumentów, o których mowa w pkt 14 oraz uprawnienia wskazane w pkt 6 zdanie drugie oraz pkt 63 Regulaminu.
  • Rozdział XI
  • Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu
 54. Niniejszy Regulamin obowiązuje dla Umów zawartych od dnia 24.02.2021 r.
 55. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony www.wip.pl
 56. Z ważnych przyczyn (takich jak np. zmiana przepisów prawa lub praktyki jego stosowania, lub zmiana funkcjonalności Serwisu), Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany te nie mają wpływu na już zawarte Umowy.
 57. O zmianie Regulaminu Administrator ogłosi poprzez umieszczenie stosownej informacji na głównej Stronie Internetowej Serwisu na co najmniej na 14 dni przed dniem wejściem zmian w życie i utrzymanie tej informacji przez co najmniej 14 dni.
 58. Zamówienia przyjęte przez Administratora przed wejściem w życie zmian Regulaminu, podlegają realizacji według postanowień Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia takiego zamówienia.
 59. Nie stanowi zmiany Regulaminu: zmiana zawartych w nim danych teleadresowych dotyczących Administratora, ani zmiana danych Administratora wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzenia przez niego działalności.
 60. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa, należy tę część interpretować w taki sposób, by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała w najbardziej zbliżonym jak to możliwe zakresie intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.
 61. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem, mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także ustawy o prawach Konsumenta.
 62. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Użytkownika będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 63. Użytkownik o statusie Konsumenta może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z Umową. Chcąc skorzystać z takiej możliwości polubownego rozwiązywania sporów może on złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/."
 64. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu lub Umowy jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu lub Umowy, których Stronom nie uda się w pierwszej kolejności rozwiązać ugodowo, podlegają następnie rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Administratora, a w odniesieniu do Konsumentów, sąd powszechny właściwy zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi przepisami ustawy z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.