Regulamin Czasopism spółki Wiedza i Praktyka sp. z o.o.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług, w tym drogą elektroniczną, w zakresie Czasopism spółki Wiedza i Praktyka sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie wobec podmiotów będących Przedsiębiorcami w rozumieniu przepisu art. 431 Kodeksu Cywilnego, tj. osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

W zakresie w jakim postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, ma on także zastosowanie w całości do Konsumentów w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu Cywilnego, tj. osób fizycznych dokonujących z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Definicje:

Administrator Wiedza i Praktyka sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, NIP: 526-19-92-256, REGON 012725225, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000098264; kapitał zakładowy 200 000 zł, Nr rejestrowy BDO: 000008579; e-mail:cok@wip.pl; nr tel.: 22 518 29 29 (w Dni Robocze w godz. 8:00-17:00).
Abonament opłata ustalona w Cenniku ponoszona przez Użytkownika w zamian za możliwość korzystania z Usług w wybranym przez Użytkownika przedziale czasowym przewidzianym w Cenniku.
Cennik informacja o opłatach należnych Administratorowi za świadczone na rzecz Użytkownika odpłatne Usługi udostępniana mu przed zawarciem Umowy.
Czasopismo / Produkt każde czasopismo/produkt oferowane przez Administratora, w zakresie którego Użytkownik zawarł Umowę na jego prenumeratę.
Dni Robocze dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Kodeks cywilny ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93, z późn. zm.).
Materiały wszelkie zbiory informacji, elementy, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, nagrania, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia, umieszczone i udostępnione przez Administratora w ramach Umowy.
Okres Rozliczeniowy Okres, za który naliczany jest Abonament (wystawiana faktura VAT przez Administratora). Okres Rozliczeniowy dla danej Umowy o świadczenie Usług płatnych wskazany jest w ofercie Administratora przyjętej przy jej zawieraniu przez Użytkownika.
Regulamin niniejszy regulamin, określający m.in. warunki i zasady korzystania z Serwisu, Rejestracji, świadczenia Usług przez Administratora oraz procedury reklamacyjnej.
Umowa umowa o dostarczanie Produktu na zasadach określonych w Regulaminie, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem na czas przewidziany zgodnie z Regulaminem.
Usługi Produkty udostępniane Użytkownikowi przez Administratora na podstawie Umowy.
Użytkownik osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług, na zasadach określonych Regulaminem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Zablokowanie dostępu do Usług stan, w którym Użytkownik nie może, z przyczyn określonych w Regulaminie, korzystać z Usług
  • Rozdział I
  • Postanowienia ogólne
 1. Wszelkie prawa do Produktu, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej i Materiałów, należą do Administratora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Użytkownik nie jest uprawniony do publicznego udostępniania lub rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób Materiałów ani do zachęcania lub zezwalania jakimkolwiek osobom trzecim na ich publiczne udostępnianie lub rozpowszechnianie w inny sposób, w tym w szczególności przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie.
 3. Wszelkie zawarte w Produkcie treści objęte jego tematyką mają charakter wyłącznie informacyjny. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż ewentualne, zamieszczone w ramach Materiałów informacje, w tym przykładowo rady, porady i wskazówki nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę, po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności. Działania lub zaniechania podejmowane w oparciu o te treści mogą spowodować także powstanie szkód w zakresie w jakim treści mogą nie uwzględniać specyficznych indywidualnych okoliczności danego przypadku, w związku z czym ich podejmowanie nie jest rekomendowane bez konsultacji z uprawnionym specjalistą, który takie okoliczności uwzględni.
  • Rozdział II
  • Korzystanie z Produktu
 4. Korzystanie z Produktu oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się lub skorzystania przez Użytkownika z Materiałów.
 5. Korzystanie z Produktu odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz w obowiązujących przepisach prawa.
  • Rozdział III
  • Umowa
 6. Zawarcie Umowy o świadczenie Usług:
  1. nieodpłatnych następuje każdorazowo z chwilą skorzystania z nieodpłatnego Produktu przez Użytkownika;
  2. odpłatnych następuje w wyniku skutecznego zakupu przez Użytkownika prenumeraty Produktu. W zakresie Konsumenta: (a) przy zamówieniach składanych internetowo wymaga to akceptacji Regulaminu oraz kliknięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, (b) jeżeli Umowa zawierana jest przez telefon, zawarta jest ona z chwilą potwierdzenia przez Konsumenta woli zawarcia umowy, po wcześniejszym przesłaniu do Konsumenta potwierdzenia jej warunków przez Administratora;
 7. Umowa o świadczenie Usług płatnych zawierana jest na czas określony, zgodny z ofertą przyjętą przez Użytkownika. Okres obowiązywania takiej Umowy ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny taki sam okres, o ile Użytkownik nie wyrazi na piśmie przeciwnego oświadczenia woli najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu obowiązywania Umowy, przy czym w zakresie Użytkowników o statusie Konsumenta uprawnieni są oni do oświadczenia w dowolnej formie, że nie chcą jej przedłużać najpóźniej do ostatniego dnia jej obowiązywania, a ponadto są oni uprawnieni do odstąpienia od tej Umowy ze skutkiem od dnia takiego przedłużenia, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury za taki przedłużony okres. Warunki Umowy, na jakich będzie ona kontynuowana w wyniku automatycznego przedłużenia okresu jej obowiązywania, nie mogą być mniej korzystne niż przewidziane w ramach pierwotnej Umowy, a w szczególności nie może się to wiązać dla Użytkownika będącego Konsumentem z jakimikolwiek ponoszonymi przez niego zwiększonymi kosztami.
 8. Zgodnie z ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.), Użytkownikom będącymi Konsumentami przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, w terminie: (a) 14 dni od daty Rejestracji - jeżeli Umowa o świadczenie Usług płatnych obejmuje wyłącznie dostęp do prenumeraty Czasopisma w wersji elektronicznej lub (b) 14 dni od daty otrzymania przez Konsumenta pierwszego papierowego numeru Czasopisma w ramach prenumeraty - jeżeli Umowa o świadczenie Usług płatnych obejmuje zarówno prenumeratę Czasopisma w wersji elektronicznej i papierowej (c) 14 dni od daty otrzymania przez Konsumenta pierwszego papierowego numeru Czasopisma w ramach prenumeraty - jeżeli Umowa o świadczenie Usług płatnych obejmuje wyłącznie prenumeratę Czasopisma w wersji papierowej. Do odstąpienia od Umowy konieczne jest złożenie Administratorowi stosownego oświadczenia. W tym celu można skorzystać z wzoru oświadczenia, który znajduje się tutaj (kliknij aby pobrać: http://regulamin.wip.pl/odstapienie/formularz_odstapienia.docx ) i wysłać stosowne oświadczenie na adres: konsument@wip.pl.
 9. Administrator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności.
 10. Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt. 8 zdanie pierwsze, nie przysługuje w odniesieniu do Umów:
  1. o świadczenie Usług, jeżeli Administrator wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo do odstąpienia od Umowy;
  2. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  3. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęto za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy określonego w pkt 8.
  • Rozdział IV
  • Abonament
 11. Korzystanie z Usług świadczonych odpłatnie wymaga opłacenia Abonamentu przez Użytkownika za wybrany przez Użytkownika okres prenumeraty Czasopisma zgodnie z aktualnym Cennikiem.
 12. Abonament nie obejmuje kosztów uzyskania przez Użytkownika dostępu do Internetu, które są skalkulowane przez dostawcę Internetu i nie są zależne od Administratora.
 13. Administrator zastrzega sobie możliwość prowadzenia akcji promocyjnych, w szczególności możliwość stosowania cen promocyjnych w ramach Abonamentu. Administrator zastrzega sobie możliwość stosowania cen promocyjnych w wybranych przez siebie okresach.
 14. Abonament płatny jest przez Użytkownika na podstawie faktury VAT wystawianej Użytkownikowi przez Administratora, w terminie 14 dni od dnia jej wystawienia. Użytkownik upoważnia Administratora do wystawienia faktury VAT bez podpisu ze strony Użytkownika.
 15. Administrator udostępnia Użytkownikowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy:
  1. płatność przelewem;
  2. płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Serwisu w zakładce Oferta.
 16. Faktury VAT będą przesyłane przez Administratora w formie elektronicznej na adres email wskazany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia, chyba że Użytkownik zrezygnował z tej opcji i przy składaniu zamówienia wybrał od razu opcję faktury papierowej. Użytkownik może również wybrać przesyłanie faktur VAT listem zwykłym w formie papierowej na wskazany przez niego adres do korespondencji po przesłaniu takiego zgłoszenia na adres e-mail: cok@wip.pl
 17. W przypadku, gdy Użytkownik opóźnia się z zapłatą Abonamentu, w całości lub w części, Administrator zastrzega sobie prawo dochodzenia odsetek ustawowych za czas opóźnienia w zapłacie. Administrator może naliczyć odsetki od kwoty pozostałej do zapłaty, poczynając od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności Abonamentu.
 18. W przypadku, gdy Użytkownik opóźnia się z zapłatą kwoty należnego Abonamentu wynikającą z faktur VAT w całości lub w części, Administrator zastrzega sobie prawo do Zablokowania dostępu do Usług zgodnie z Rozdziałem X, a następnie rozwiązania Umowy o świadczenie Usług płatnych ze skutkiem natychmiastowym, jeśli Użytkownik, mimo wezwania do zapłaty wystosowanego przez Administratora, zalega z płatnością Abonamentu.
 19. O każdej zmianie Cennika, która ma mieć zastosowanie do danego Użytkownika, Administrator powiadomi go wysyłaj mu wcześniej stosowną informację. Zmiana taka wiązać będzie Użytkownika po upłynięciu okresu za jaki została opłacona Umowa i dopiero po jej przedłużeniu, jeżeli Użytkownik nie zrezygnuje z jej przedłużenia zgodnie z Regulaminem.
 20. Administrator poucza, że zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 935) w przypadku opóźnień w płatnościach przysługuje mu opłata rekompensująca co najmniej w wysokości 40 EUR, przy czym dotyczy to tylko przedsiębiorców oraz innych podmiotów wskazanych w art. 2 powołanej ustawy, a nie dotyczy Konsumentów. Administrator dochodził będzie tej kwoty wraz z należną płatnością oraz odsetkami jeżeli opóźnienie będzie przekraczało 90 dni. Zapis ten nie ma zastosowania do Konsumentów.
  • Rozdział V
  • Usługi
 21. Administrator świadczy Usługi na zasadach określonych w Regulaminie.
 22. Usługi świadczone odpłatnie w ramach Pakietu Usług, tj. wyłącznie w powiązaniu z prenumeratą Czasopisma w okresie, za który Użytkownik opłaca Abonament, w zależności od oferty Czasopisma obejmują:
  1. prenumeratę bieżących numerów Czasopisma i/lub;
  2. dostęp do całości Materiałów, w tym do numerów archiwalnych Czasopisma za pośrednictwem dedykowanego serwisu Administratora..
  • Rozdział VI
  • Odpowiedzialność
 23. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, mogącymi powstać na skutek korzystania przez nich z Produktu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 24. Administrator ponosi odpowiedzialność względem Użytkownika niebędącego Konsumentem, z wyłączeniem rękojmi oraz w granicach rzeczywistej straty poniesionej (damnum emergens) przez Użytkownika, przy czym do kwoty nie wyższej niż 2000 zł.
 25. W przypadku gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie którejkolwiek z Umów stanowi zarazem czyn niedozwolony, odpowiedzialność Administratora wobec Użytkownika niebędącego Konsumentem ogranicza się wyłącznie do odpowiedzialności kontraktowej, określonej w Regulaminie.
 26. Wyłącznym źródłem zobowiązań Administratora jest niniejszy Regulamin, oferta Administratora przyjęta przez Użytkownika, ogólny regulamin świadczenia usług oraz sprzedaży towarów przez Administratora oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. W zakresie w jakim postanowienia oferty Administratora przyjętej przez Użytkownika byłyby sprzeczne z niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają postanowienia tej oferty.
 27. Administrator zastrzega sobie prawo do umieszczania w Produkcie treści reklamowych dotyczących własnych towarów i Usług, jak i towarów i usług osób trzecich.
 28. Na Usługi Administrator nie udziela gwarancji oraz nie przewiduje dla nich dodatkowych usług posprzedażnych.
  • Rozdział VII
  • Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw
 29. W przypadku gdy Użytkownik lub inna osoba uzna, iż Materiały naruszają ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie przyjętego zobowiązania, może powiadomić Administratora o potencjalnym naruszeniu.
 30. Administrator powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje działania mające na celu weryfikację i usunięcie z Produktów Materiałów, o których mowa w pkt 29, będących przyczyną naruszenia.
  • Rozdział VIII
  • Reklamacje
 31. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usług przez Administratora lub nierealizowania ich zgodnie z Regulaminem, Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji bezpośrednio do Administratora.
 32. Wszelkie reklamacje dotyczące Produktu należy zgłaszać z podaniem opisu reklamacji i przyczyn jej zgłoszenia oraz podaniem danych identyfikujących Użytkownika wnoszącego reklamację. Reklamacje takie można w szczególność zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: cok@wip.pl.
 33. Administrator zobowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Produkt bez wad i ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za ich wady fizyczne lub prawne w zakresie określonym w art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego.
 34. Administrator odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia jego wydania Użytkownikowi.
 35. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna Produktu została stwierdzona przed upływem roku od dnia jego wydania Konsumentowi, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Produktu.
 36. Administrator jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. Sprawdzenie stanu przesyłki z Produktem i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera lub pracownika poczty, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Administratorowi rozpatrzenie reklamacji.
 37. Jeżeli Produkt ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Administrator niezwłocznie wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniany lub naprawiany przez Administratora albo Administrator nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
 38. Jeżeli Produkt ma wadę, Konsument może również żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady.
 39. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Administratora usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Administratora.
 40. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna.
 41. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji m.in. w przypadku gdy Produkt obarczony jest jedną z następujących wad:
  1. fizyczne uszkodzenie kartek;
  2. błędy drukarskie i introligatorskie;
  3. wadliwość nośnika elektronicznego.
 42. 4Reklamacja dotycząca Produktu powinna zostać przesłana w formie pisemnej na adres: ul. Paderewskiego 167, 05-070 Sulejówek wraz z reklamowanym Produktem oraz dowodem jego zakupu w ramach Pakietu Usług albo zgłoszona drogą elektroniczną na adres e-mail: cok@wip.pl z podaniem opisu reklamacji i przyczyn jej zgłoszenia oraz podaniem danych identyfikujących Użytkownika wnoszącego reklamację.
 43. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Administrator zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Użytkownika.
 44. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy przez Konsumenta, Administrator zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od Umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki Konsument wybrał przy dokonywaniu zakupu Produktu z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania. Zwracany Produkt należy odesłać nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy na adres wskazany w pkt 42. Konsument ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu
 45. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.
 46. Użytkownik realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Administratora dostarczy mu wadliwy Produkt na adres wskazany w pkt. 42 Regulaminu.
 47. Każda reklamacja złożona przez Użytkownika powinna zawierać następujące elementy:
  1. imię i nazwisko Użytkownika, firma (nazwa) Użytkownika;
  2. adres do korespondencji lub adres e-mail;
  3. wskazanie Usługi/Produktu, z którymi wiąże się reklamacja;
  4. wskazanie okoliczności uzasadniających reklamację;
  5. określenie zakresu żądania przez Użytkownika składającego reklamację.
 48. Jeżeli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwraca się do Użytkownika składającego reklamację o ich uzupełnienie.
 49. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 14 Dni Roboczych od daty otrzymania reklamacji w prawidłowy sposób, określony w pkt 42 i spełniającej wymogi wskazane w pkt 47. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin ten liczy się od dnia dostarczenia uzupełnionej reklamacji.
 50. Jeżeli Konsument składa reklamację z tytułu rękojmi, w której żąda: naprawy Produktu, wymiany Produktu na nowy, wolny od wad, obniżenia ceny - rozpatrzenie reklamacji i powiadomienie Konsumenta o jej przyjęciu bądź odrzuceniu następuje w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia reklamacji. Niewywiązanie się przez Administratora z powyższego obowiązku oznacza, że uznał on takie żądanie za uzasadnione.
 51. Odpowiedź na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia, zostanie wysłana wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym na wyraźną prośbę Użytkownika, Administrator wysyła odpowiedź na reklamację na inny adres poczty elektronicznej, wskazany przez Użytkownika lub w formie pisemnej na wskazany przez Użytkownika adres do korespondencji. Odpowiedź na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia może też być udzielona przez Administratora lub przedstawiciela Administratora bezpośrednio Użytkownikowi drogą telefoniczną.
 52. W terminie 14 dni od dnia udzielenia przez Administratora odpowiedzi na złożoną reklamację, Użytkownik wskazuje czy akceptuje przedstawioną propozycję rozpatrzenia tej reklamacji. Niedotrzymanie tego terminu przez Użytkownika uprawnia Administratora do uznania drogi postępowania reklamacyjnego za wyczerpaną i przyjęcia udzielonej odpowiedzi na reklamację za ostateczną.
 53. W przypadku braku akceptacji Użytkownika odnośnie do propozycji rozpatrzenia reklamacji, o której mowa w pkt 52 i podania przez Użytkownika przyczyn odmowy tej akceptacji, w terminie tam określonym - Administrator ponownie rozpatruje reklamację w terminie 7 dni. Odpowiedź Administratora na reklamację po upływie tego terminu jest ostateczna.
 54. 5W przypadku ostatecznego uznania reklamacji Produktu za nieuzasadnioną, Administrator przekaże Użytkownikowi szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w przypadku Konsumenta w ciągu 14 dni roboczych odeśle na nasz koszt Administratora reklamowany Produkt.
 55. Użytkownik może zgłosić Administratorowi swoje uwagi w związku z korzystaniem z Usług. Uwagi winny być zgłoszone drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w pkt 42. Administrator, w miarę możliwości, lecz nie później niż w terminie 21 Dni Roboczych od dnia zgłoszenia ww. uwag, udziela odpowiedzi na uzasadnione zastrzeżenia Użytkownika, na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu ww. uwag.
  • Rozdział IX
  • Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
 56. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników zamieszczone są pod adresem: http://www.wip.pl/polityka-prywatności.
  • Rozdział X
  • Rezygnacja z Usług, Zablokowanie dostępu do Usług oraz rozwiązanie Umowy.
 57. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług bezpłatnych zawartą na czas nieokreślony.
 58. Niezależenie od innych postanowień Regulaminu, Administrator może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług bezpłatnych zawartą na czas nieokreślony, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca, w przypadku gdy postanowi zakończyć świadczenie usług objętych tą umową lub postanowi zakończyć świadczyć je bezpłatnie.
 59. Użytkownik może złożyć oświadczenie woli o wypowiedzeniu Umowy o świadczenie Usług bezpłatnych doręczając je do Administratora w dowolnej w formie, w tym w postaci korespondencji email na adres cok@wip.pl lub pocztowej na adresy i numery wskazane w Serwisie w zakładce „Kontakt”.
 60. Rezygnacja z korzystania z Usług świadczonych odpłatnie nie jest równoznaczna z rezygnacją z korzystania z Usług bezpłatnych.
 61. Celem rezygnacji z otrzymywania informacji marketingowych, Użytkownik powinien poinformować Administratora w formie wiadomości e-mail, faksem, telefonicznie lub w formie korespondencji pocztowej na adresy i numery wskazane dla Administratora w sekcji Definicje niniejszego Regulaminu.
  • Rozdział XI
  • Odpowiednie stosowanie przepisów o Konsumentach
 62. W zakresie w jakim postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, ma on także zastosowanie w całości do osób fizycznych zawierających umowy objęte Regulaminem bezpośrednio związane z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że nie posiadają one dla nich charakteru zawodowego. Są oni w takim przypadku traktowani jak Konsumenci, przy czym nie dotyczą ich wyłączenia w stosowaniu zapisów Regulaminu wobec Konsumentów, o których mowa w pkt 20 oraz uprawnienia wskazane w pkt 6 lit. b zdanie drugie oraz pkt 74 Regulaminu.
  • Rozdział XII
  • Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu
 63. Niniejszy Regulamin obowiązuje dla Umów zawartych od dnia 24.02.2021 r.
 64. Jeżeli dla danego Produktu Administrator zaoferował Użytkownikowi związany z nim program lojalnościowy, stanowi on integralną część Regulaminu.
 65. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony www.wip.pl
 66. Z ważnych przyczyn (takich jak np. zmiana przepisów prawa lub praktyki jego stosowania, lub zmiana funkcjonalności Serwisu, Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
 67. O treści zmiany Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony przez Administratora najpóźniej na miesiąc przed jej wprowadzeniem, poprzez umieszczenie przez Administratora na głównej Stronie Internetowej Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na głównej Stronie Internetowej Serwisu przez co najmniej 14 dni, zaś w zakresie Konsumentów dodatkowo za pośrednictwem e-maila wysłanego do nich na ostatnio wskazany przez nich adres e-mail, z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem.
 68. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy o świadczenie Usług płatnych najpóźniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian Regulaminu. Zmiana treści Regulaminu obowiązuje Użytkownika o statusie Konsumenta, jeśli nie wypowie on Umowy w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości o zmianie Regulaminu wraz z informacją gdzie może zapoznać się z jego nową wersją, zaś w przypadku Użytkownika nieposiadającego statusu Konsumenta, jeżeli nie rozwiąże on Umowy najpóźniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian Regulaminu. W przypadku dokonania takiego wypowiedzenia przez Konsumenta lub złożenia przez Użytkownika oświadczenia o rozwiązaniu Umowy, zawarta z nimi Umowa ulegnie rozwiązaniu z upływem okresu za jaki została ona opłacona, a w okresie tym przedmiotowe zmiany Regulaminu nie będą miały do nich zastosowania.
 69. Nie stanowi zmiany Regulaminu: zmiana zawartych w nim danych teleadresowych dotyczących Administratora, ani zmiana danych Administratora wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzenia przez niego działalności.
 70. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa, należy tę część interpretować w taki sposób, by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała w najbardziej zbliżonym jak to możliwe zakresie intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.
 71. Administrator ma również prawo podjąć decyzję o zaprzestaniu, modyfikacji lub zawieszeniu świadczenia Usług. W takim przypadku poinformuje Użytkowników, zamieszczając na Stronie Internetowej Serwisu stosowną informację. Zaprzestanie lub zawieszenie świadczenia Usług może nastąpić po upływie co najmniej 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji. W zakresie w jakim dotyczyłoby to Usług płatnych, za okres ten Administrator nie jest uprawniony do żądania wynagrodzenia, a wpłacone z góry ulega stosownemu zwrotowi w terminie 14 dni od zaprzestania lub zawieszenia świadczenia Usług płatnych, a Umowa na świadczenie Usług płatnych ulega rozwiązaniu, jeżeli nie zostaną one wznowione w terminie 30 dni.
 72. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem, mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także ustawy o prawach Konsumenta.
 73. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Użytkownika będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 74. Użytkownik o statusie Konsumenta może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z Umową. Chcąc skorzystać z takiej możliwości polubownego rozwiązywania sporów, może on złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (link dostępny także na stronie Serwisu).
 75. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu lub Umowy jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu lub Umowy, których Stronom nie uda się w pierwszej kolejności rozwiązać ugodowo, podlegają następnie rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Administratora, a w odniesieniu do Konsumentów, sąd powszechny właściwy zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi przepisami ustawy z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.